16 Iulie, 2018

Începând din 17 mai se pot depune proiecte pe „poli de competitivitate”

Sprijinul financiar nerambursabil variază, în funcţie de tipul de proiect, între 60 şi 100%, până la plafonul de 84 milioane lei pe fiecare proiect.

Prima etapă de depunere a proiectelor se încheie pe 17 august.

Cererea de propuneri, lansată de AMPOSCCE se înscrie în Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 – „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional – Poli de Competititivitate”.

Programul are, ca obiective: sprijinirea unor proiecte de anvergură care urmăresc crearea, dezvoltarea şi operaţionalizarea polilor de competitivitate; creşterea interacţiunilor dintre firme, instituţii din mediul academic şi ştiinţific şi alte entităţi implicate în sprijinirea mediului de afaceri şi orientarea sectorului privat către inovare şi transfer tehnologic; creşterea productivităţii şi reducerea decalajelor faţă de Uniunea Europeană.

Solicitanţi eligibili pot fi:

- societăţi comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, constituite din minimum doi membri ai polului de competitivitate;

- asocieri fără personalitate juridică (parteneriate) formată din cel puţin 2 membri ai polului dintre care obligatoriu o întreprindere, reprezentată de un membru de drept privat al polului în calitate de Lider de proiect;

- polul de competitivitate, atunci când acesta este constituit ca persoană juridică, înregistrată conform Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare;

- entitatea de reprezentare a polului, indiferent de forma juridică de organizare, în cazul proiectului ce are ca obiectiv urmărirea implementarii strategiei de dezvoltare a polului.

Activităţi eligibile

Fiecare pol de competitivitate poate depune un singur pachet de proiecte în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte.

● Proiecte de investiţii în infrastructura de afaceri definite ca investiţii comune pentru cercetare dezvoltare, producţie, desfacerea produselor, activităţi auxiliare, realizate de către un grup de membri ai polului de competitivitate şi care vor fi utilizate în comun de către toţi partenerii respectivei entităţi.

● Proiecte de tip „soft” reprezintă proiecte de interes comun pentru membrii polului care prevăd activităţi altele decât cele de investiţii şi CDI, precum:

- programe de diseminare şi informare; schimb de bune practici; programe de mentoring şi/sau coaching; transfer de know-how; seminarii şi workshop-uri de interes comun pentru polul de competitivitate – prin activităţi de: instruire, consultanţă, participarea IMM-urilor la târguri, studii tehnice de fezabilitate, proprietate industrială pentru IMM-uri, închirierea de personal cu înaltă calificare;

- programe privind managementul polului care cuprind activitatea administrativă a entităţii de reprezentare a polului de competitivitate, de monitorizare a implementării pachetului integrat de proiecte aprobat spre finanţare, a implementării strategiei de dezvoltare a polului etc.

● Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) includ activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare, realizate în comun şi pentru interesul comun al membrilor Polului de competitivitate.

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat

Pentru proiectele de investiţii, sprijinul financiar nerambursabil acordat acoperă până la 70% din totalul costurilor eligibile, pentru întreprinderi mici (60% Bucuresti).
Pentru proiectele de cercetare-dezvoltare, sprijinul financiar nerambursabil se acordă în proporţie de până la 100% din totalul costurilor eligibile pentru întreprinderile nou-create inovatoare şi pentru consultanţă în sprijinul inovării. Pot fi, de asemenea, acoperite în totalitate costurile eligibile pentru proiectele de tip ,,soft”, care intră sub incidenţa regulamentului de minimis.

Perioada de depunere

După data publicării pe site-ul AM POS CCE a cererii de propuneri de propuneri de proiecte aferente operaţiunii 1.3.1 (http://amposcce.minind.ro/), vor exista două etape în cadrul procesului de depunere. În prima etapă, care începe pe 17 mai şi se încheie pe 17 august, se depun strategiile polilor şi fişele de proiecte. Etapa a doua durează 60 de zile,  după finalizarea etapei  de evaluare, pentru depunerea cererilor de finanţare din cadrul pachetelor de proiecte a polilor selecţionaţi.

Mai multe detalii, inclusiv Ghidul solicitantului, găsiţi pe site-ul programului: http://amposcce.minind.ro/

*

Ideea de poli de competitivitate, sau “clustere” datează încă din anii ’20 ai secolului trecut, având la bază concentrări geografice de întreprinderi dintr-un anumit sector care creează efecte economice pozitive involuntare – aşa numitele externalităţi – efecte asupra forţei de muncă, efecte privind specializarea furnizorilor şi în ce priveşte transferul tehnologic. Modelul modern reuneşte: întreprinderi – reprezentând latura economică a clusterului, universităţi şi institute de cercetare – ca furnizorii de soluţii inovative aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster; autorităţilor publice locale, regionale etc.

In România, experienţa a arătat însă, că cei 3 parteneri naturali ai modelului nu cooperează; mai mult decât atât, aceştia nu se cunosc şi nu ajung să discute unul cu celalalt. Ca atare, s-a simţit nevoia introducerii unui al patrulea actor, reprezentat de organizaţii catalizator – firme de consultanţă specializate în domeniul transferului tehnologic şi al inovării, centre de transfer tehnologic, camere de comerţ etc.

Clusterele şi polii de competitvitate din România nu au personalitate juridică, ele sunt create pe baza unui Protocol de colaborare semnat şi parafat de toţi membrii, dar asociaţia de management a structurii asociative are personalitate juridică.

In România s-au creat, în mod natural, circa 27 de clustere inovative şi poli de competitivitate regionali în diferite sectoare economice: industria auto, ITC, industrii creative, energii regenerabile, aviaţie, maritim-fluvial, agroalimentar, turism şi 49 de parcuri industriale cu circa 760 de întreprinderi din sectoare diferite de activitate.

La 1 iulie 2011 a fost creată Asociaţia Naţională a Clusterelor, iar Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a devenit membru al ECA – European Cluster Alliance.

Începând cu acest an, finanţarea clusterelor inovative din România se asigură din fonduri private, precum şi prin accesarea de fonduri europene în cadrul POS CCE – Creşterea competitivităţii economice, atât de către polii de competitivitate, cât şi pentru atragerea IMM-urilor în lanţuri de furnizori şi clustere.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sprijină consolidarea competitivităţii clusterelor inovative în cadrul noului proiect din Planul sectorial de cercetare pentru industrie şi participarea acestora în în programe regionale (Sud-Estul Europei, Bazinul Mării Negre, Strategia Dunării etc.) sau misiuni economice în Statele Membre ale UE în vederea schimburilor de experienţă şi de bune practici.

Vă recomandăm şi o bibliografie minimă:

- AMPOSCCE, “Analiza situaţiei existente privind polii de competitivitate existenţi şi potenţiali din România”:

http://www.eufinantare.info/finantare/poscce-doc/Analiza_clusterelor_30012012FINAL.pdf

- Ministerul Economiei, Comertului şi Mediului de Afaceri, “Politica industrială a României bazată pe clustere şi poli de competitivitate”:  http://www.immoss.ro/usr/casete/70/clusters.pdf

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu