25 Aprilie, 2019

MEMENTO. În septembrie, Direcţia Regională a Finanţelor Bucureşti scoate la concurs 80 de posturi vacante. Înscrierile se fac până luni!

ACTUALIZARE (10 sep). Informaţiile (săli, ore de începere a probei) privind proba scrisă a concursului, care va avea loc în zilele de 11, 12 şi 15 septembrie, pot fi găsite aici (pdf).
__________

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (DGRFPB) anunţă că în septembrie scoate la concurs un număr de 80 de posturi vacante.

Persoanele interesate se pot înscrie până pe 1 septembrie 2014.

Concursul — care va fi organizat la sediul DGRFPB-ului din str. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2 — va consta în trei etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă va avea loc în zilele de 11, 12 şi 15 septembrie, după cum se arată în tabelul din anunţ (pdf), iar interviul va avea loc în cel mult cinci zile lucrătoare de la data probei scrise.

Lista celor 80 de posturi vacante poate fi consultată aici (pdf), iar bibliografia pentru proba scrisă – aici (pdf).

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Candidaţii îşi pot depune dosarele de înscriere până pe 1 septembrie la sediul DGRFPB-ului, la Registratura generală.

Dosarul de înscriere trebuie să includă:

• actul de identitate (copie);

• diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii);

• carnetul de muncă (copie) sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă/specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

• cazierul judiciar;

• o adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului);

o declaraţie pe propria răspundere (pdf) care să ateste că respectivul candidat n-a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

• avizul psihologic (pentru candidaţii ce se înscriu pentru posturile de inspector vamal cl.I, grad profesional debutant);

o adeverinţă de la ultimul loc de muncă din care să rezulte dacă au fost aduse pagube instituţiei, natura acestora şi dacă au fost acoperite + o declaraţie pe propria răspundere (pdf) din care să rezulte că n-a fost condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile de la art. 4 din Legea nr. 22/1969 (adeverinţa şi declaraţia sunt necesare candidaţilor pentru posturile de inspector casier cl.I, grad profesional principal / referent casier cl.III, grad profesional superior).

Conform anunţului, acolo unde este specificat că este necesară copia unui act, aceasta trebuie să fie legalizată. Copiile pot fi şi simple, dar trebuie să fie însoţite de actele originale.

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI DE VECHIME

Pentru a se putea înscrie în concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (prevăzute în L 188/1999):

• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

• să cunoască (scris şi vorbit) limba română;

• să aibă cel puţin 18 ani;

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

• să aibă o stare de sănătate adecvată funcţiei pentru care candidează (se atestă printr-un examen medical de specialitate);

• să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu/în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice (exceptând situaţia în care a intervenit reabilitarea);

• să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;

• să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică.

Totodată, condiţiile minime de vechime necesare sunt următoarele:

un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – pentru funcţiile de execuţie de grad profesional asistent;

cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – pentru funcţiile de execuţie de grad profesional principal;

nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – pentru funcţiile de execuţie de grad profesional superior.

Vechimea nu este necesară pentru funcţiile de grad profesional debutant.

Sursa: ANAF | Foto: Free Images

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu