22 Februarie, 2018

În ce situaţii aveţi nevoie de un arhitect cu drept de semnătură

Ordinul arhitecţilor din românia a elaborat, recent, un pachet de reglementări îi care privesc în primul rând pe profesionişti dar care sunt bine de cunoscut de beneficiarii lucrărilor.

În Monitorul oficial nr. 342/2012 găsiţi: Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului arhitecţilor din România; Regulament-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului; Codul deontologic al profesiei de arhitect.

Exercitarea dreptului de semnătură. În ce priveşte domeniul de exercitare a dreptului de semnătură, Regulamentul de organizare prevede obligaţia ca proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire să fie elaborate de un arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu drept de semnătură, potrivit competenţelor legale.

Dreptul de semnătură se exercită pe toate documentele/ documentaţiile tehnice de arhitectură elaborate, constând în piese scrise şi desenate, în toate fazele de proiectare prevăzute de lege, după cum urmează: studii de fezabilitate, documentaţii pentru obţinerea avizelor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, documentaţii tehnice pentru autorizarea construirii, proiecte tehnice, detalii de execuţie, teme de proiectare pentru subproiectanţii de specialitate, dispoziţii de şantier, proceseverbale de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepţie finală, altele de această natură.

Arhitecţii cetăţeni ai unui stat membru de origine sau de provenienţă, care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură ori cu un alt drept echivalent în unul dintre aceste state şi care nu solicită stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, beneficiază de drept de semnătură şi parafă fără să fie înscrişi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi sunt înregistraţi automat în Ordin pe durata prestării serviciilor respective.

Arhitectul şi conductorul arhitect cu drept de semnătură. Arhitectul dobândeşte drept de semnătură, acordat de Ordin, dacă îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi stagiu profesional.

Conductorii arhitecţi, absolvenţi cu diplomă până în anul 2004 inclusiv, pot primi drept de semnătură limitat la categoriile de lucrări pentru care legea recunoaşte acest drept.

Dreptul de semnătură implică asumarea de către persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi profesionale faţă de client şi autorităţi cu privire la calitatea şi funcţionalitatea soluţiilor propuse, integrarea în ambianţa înconjurătoare a posibilităţilor tehnice de realizare, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

Dreptul de semnătură se exercită olograf, cu menţionarea în clar a numelui, prenumelui şi a numărului de înregistrare în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, pe toate documentaţiile elaborate în cadrul tuturor fazelor de proiectare şi autorizare, inclusiv pe durata execuţiei şi la recepţia lucrărilor. Copiile tuturor pieselor scrise şi desenate, componente ale proiectelor, trebuie semnate şi parafate în original. Lucrările colective trebuie să poarte semnătura tuturor arhitecţilor care au contribuit la elaborarea lor.

Exercitarea dreptului de semnătură implică independenţă în luarea deciziilor cu caracter profesional.

ATENŢIE: Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit legii, este incompatibilă cu următoarele situaţii:

- arhitectul cu drept de semnătură îndeplineşte pentru acelaşi proiect funcţia de verificator, expert sau consilier ales ori numit în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare sau de autorizare;

- arhitectul este funcţionar public.

Drepturile membrilor cu drept de semnătură. Arhitectul şi conductorul arhitect cu drept de semnătură beneficiază, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu just, negociat în mod liber cu acesta, potrivit art. 19 lit. c) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pot să introducă în contractul încheiat cu clientul clauze privind protecţia dreptului de autor.

Obligaţiile membrilor cu drept de semnătură. În ce priveşte raporturile contractuale, arhitectul şi conductorul arhitect cu drept de semnătură sunt ţinuţi să facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de lege. De asemenea, mai notăm obligaţia de a înregistra proiectele de arhitectură elaborate, în vederea emiterii autorizaţiei de construire/demolare sau organizare de şantier.

Semnătura de complezenţă. Potrivit Codului deontologic, arhitectului cu drept de semnătură îi este interzisă semnătura de complezenţă, respectiv aplicarea parafei profesionale şi a semnăturii olografe pe documentaţii/proiecte supuse autorizării şi care nu au fost elaborate sub responsabilitatea sa, girând lucrarea întocmită de o persoană care nu este arhitect, de un arhitect fără drept de semnătură sau cu dreptul de semnătură suspendat şi acceptând astfel foloase necuvenite.

ATENŢIE: Arhitectul este responsabil, atunci când exercită dreptul de semnătură, să se asigure că eventuale daune aduse bunurilor sau vieţii altora în urma acestui exerciţiu pot fi compensate echitabil, prin existenţa unei asigurări profesionale ori prin alte modalităţi, specificate în contractul încheiat cu clientul sau angajatorul.

Înainte de a angaja o lucrare, arhitectul are obligaţia să informeze clientul asupra competenţelor de proiectare pe care le deţine în domeniu, asupra formei în care îşi exercită dreptul de semnătură, să informeze asupra competenţelor angajaţilor săi şi ale eventualilor colaboratori, precum şi asupra cheltuielilor probabile pe care lucrarea comandată le implică.

Norme de conduită în relaţiile cu clientul. Codul deontologic precizează că arhitectul:

- nu poate acţiona decât în limitele contractului încheiat cu clientul său, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

- poartă întreaga răspundere a lucrărilor proiectate, care intră în competenţa sa conform legii şi pentru care şi-a angajat competenţa şi reputaţia profesională. Orice intervenţie a clientului/beneficiarului ori constructorului în proiect şi/sau în execuţia acestuia fără acordul arhitectului este de natură să îl exonereze pe acesta de responsabilitate;.

- în relaţiile cu terţii, va acţiona întotdeauna numai în interesul legitim al clientului şi în concordanţă cu interesul public;

- nu îşi va asuma angajamente care implică situaţii sau atitudini incompatibile cu îndatoririle sale de ordin profesional ori care sunt susceptibile să creeze îndoială asupra probităţii sale profesionale;

- îşi informa clientul, în timp util, privitor la orice modificare intervenită în legătură cu prestaţia sa şi care ar putea influenţa calitatea sau costurile investiţiei;

- păstrează confidenţialitatea privind intenţiile şi interesele clientului său în legătură cu lucrările proiectate sau în curs de execuţie, cu excepţia informaţiilor de interes public, a celor care divulgă o încălcare a legii sau pentru care există aprobarea expresă a clientului;

- respectă secretul profesional asupra tot ce a aflat direct sau indirect în legătură cu clientul, cu viaţa intimă a acestuia ori a familiei sale şi a aparţinătorilor sau în legătură cu organizarea şi funcţionarea unei societăţi ori instituţii, cu excepţia informaţiilor referitoare la o posibilă încălcare a legii;

- se asigură că secretul profesional este păstrat de către angajaţii şi colaboratorii săi.

DE REŢINUT. Atragem atenţia asupra a trei prevederi din Codul deontologic şi care privesc nemijlocit relaţiile cu clienţii, şi anume:

● Situaţia în care legea sau o instanţă judecătorească obligă arhitectul să dezvăluie aspecte privind secretul profesional nu constituie abatere disciplinară.

● Secretul profesional persistă şi după încetarea contractului cu clientul.

● Arhitectul răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu