24 Aprilie, 2019

Împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă pentru IMM-uri. Ce modificări s-au făcut recent?

Ca una dintre formele ajutoarelor de stat, împrumuturile despre care vorbim se acordă în cadrul schemei transparente de ajutor de minimis pentru a sprijini accesul IMM-urilor la finanţarea de proiecte de producţie prin iniţiativa JEREMIE.

Despre modificările intervenite din 29 septembrie 2014 găsiţi informaţii mai jos.

Împrumuturile se acordă în temeiul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 635/2014, reglementare recent modificată prin Ordinul nr. 981/2014, semnat de titularul aceluiaşi minister şi publicat în Monitorul Oficial nr. 708/2014.

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat (regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare). În felul acesta, au fost înlocuite trimiterile anterioare la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Întreprinderea aflată în dificultate este o întreprindere care îndeplineşte condiţiile definite în cap. 2.2. (Domeniul de aplicare material: sensul noţiunii de “întreprindere aflată în dificultate”) din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate. Prin modificările aduse la ordin nu se mai face trimitere la Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004).

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OMFE 981/2014 la OMFE 635/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
ps_modIMMsep14

Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

Remarcăm introducerea noţiunii de întreprindere unică, concept care  include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

- o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

- o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

- o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia;

- o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire în categoriile de mai sus sunt considerate întreprinderi unice.

Domenii de activitate. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. (a) (b) şi (c) din Regulamentul nr. 1407/2013 (privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), cât şi în unul sau mai multe sectoare ori domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei, schema se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca intermediarii financiari să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

Verificări privind eventuale alte ajutoare primite anterior. Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul schemei, respectiv înainte de acordarea unui credit eligibil cu subvenţie parţială de dobândă, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi dacă regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică se calculează cumulându-se ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii doi ani fiscali consecutive. Acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri.

În cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra-cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, se aplică plafonul de 200.000 de euro, cu condiţia ca intermediarii financiari care implementează schema să asigure prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activităţilor sau distincţia între costuri, că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 100.000 de euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

Cadru legal:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 ;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale;

- Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare” – iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 521/2014.

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu