23 August, 2017

Împrumutul de folosinţă (Comodatul)

Împrumutul de folosinţă (comodatul) este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite spre folosinţă temporară unei alte persoane, numită comodatar, un lucru determinat cu obligaţia pentru acesta din urmă de a-l restitui în natură, în individualitatea sa. Caractere juridice: contract real; esenţialmente gratuit; unilateral.

Obiectul

Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile (individual determinate), întrucât urmează să fie restituite în natură, în individualitatea lor. În mod excepţional, şi lucrurile consumtibile potrivit naturii lor pot fi considerate prin voinţa părţilor nefungibile şi individual determinate. În aceste cazuri, lucrurile nu sunt folosite potrivit destinaţiei obişnuite, ci la o altă destinaţie. Obiectul contractului de comodat îl poate forma orice lucru – mobil sau imobil – în măsura în care împrumutarea nu este interzisă prin norme speciale ori permisă numai în anumite condiţii.

Dreptul transmis

În temeiul contractului, comodatarul dobândeşte numai dreptul de folosinţă, devenind un simplu detentor precar, obligat la înapoierea lucrului. Pentru evitarea oricărei confuzii, legea precizează că proprietarul-comodant păstrează această calitate, cu toate consecinţele ce decurg din calitatea de proprietar (suportarea riscului pieirii fortuite).

Capacitatea părţilor

Pentru încheierea contractului, atât comodantul, cât şi comodatarul trebuie să aibă capacitatea (respectiv să îndeplinească toate condiţiile cerute de lege) pentru a încheia acte de administrare. Deoarece contractul nu este translativ de proprietate, comodantul poate să nu aibă calitatea de proprietar (uzufructuar, locatar, dar nu comodatar).

Efectele contractului de comodat

Obligaţiile comodatarului

conservarea lucrului: comodatarul are obligaţia de a se îngriji de conservarea lucrului înprumutat ca un bun proprietar (culpa levis in abstracto) şi chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice, la nevoie, în vederea conservării lucrului împrumutat, întrucât contractul este încheiat în interesul său.

folosirea lucrului potrivit destinaţiei: comodatarul este obligat să întrebuinţeze lucrul numai la destinaţia determinată prin natura lui sau prin acordul părţilor, sub sancţiunea de a plăti daune-interese şi de a suporta riscul pieirii fortuite şi rezilierea contractului potrivit regulilor generale.

suportarea cheluielilor de folosinţă: comodatarul suportă cheltuielile necesare folosinţei lucrului, neavând dreptul să ceară restituirea acestor cheltuieli, care sunt un accesoriu al folosinţei, iar nu echivalentului ei, pentru a transforma comodatul în locaţiune.

restituirea lucrului: principala obligaţie a comodatarului este de a restitui la scadenţă lucrul împrumutat în natura sa specifică. Cât timp părţile nu se înţeleg altfel, comodatarul nu poate oferi, iar comodantul nu poate cere un alt lucru sau echivalentul în bani a lucrului împrumutat, dacă restituirea în natură este posibilă. Dacă lucrul împrumutat este producător de fructe şi părţile nu au convenit altfel, o dată cu lucrul comodatarul este obligat să restituie şi fructele. Atunci când comodatarul refuză fără temei restituirea lucrului, comodantul are drept de opţiune între două acţiuni: o acţiune reală în revendicare, care sancţionează dreptul său de proprietate şi prezintă avantajul că este imprescriptibilă şi poate fi intentată şi împotriva terţelor persoane; o acţiune personală, care derivă din contract (ex contractu). Această acţiune prezintă avantajul pentru comodant că îl scuteşte de a mai face dovada dreptului său de proprietate. Ea poate fi şi este, de regulă, folosită în cazul în care comodantul nu este proprietarul lucrului împrumutat (de exemplu, este un locatar).

scadenţa obligaţiei de restituire: comodantul nu poate cere restituirea lucrului înainte de împlinirea termenului stipulat sau – dacă nu s-a prevăzut un termen – înainte de a se fi îndestulat trebuinţa comodatarului ce s-a avut în vedere la încheierea contractului. În ipoteza în care comodantul ar cădea într-o trebuinţă mare şi neprevăzută, instanţa poate, după împrejurări, să-l oblige pe comodatar la restituirea lucrului chiar înainte de expirarea termenului stipulat sau înainte de satisfacerea trebuinţelor sale.

prescripţia acţiunii personale în restituire: termenul general de prescripţie începe să curgă de la expirarea termenului convenit sau de la data îndestulării trebuinţei comodatarului ce s-a avut în vedere la încheierea contractului. Dacă lucrul este de folosinţă permanentă şi părţile nu au convenit un termen, prescripţia începe să curgă de la data încheierii contractului.

răspunderea comodatarului: comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea – în tot sau în parte – a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa. Comodatarul răspunde şi pentru deteriorarea lucrului produsă de către persoana căreia, la rândul său, i l-a încredinţat, cu orice titlu. În caz de pieire, evaluarea lucrului se face după momentul în care se pronunţă hotărârea (valoarea actuală).

suportarea riscurilor de către comodatar: de regulă, riscul deteriorării sau pieirii fortuite este suportat de comodant în calitate de proprietar (res perit domino). Totuşi, riscurile sunt suportate de comodatar dacă: întrebuinţează lucrul contrar destinaţiei determinate prin natura lui sau prin convenţie; prelungeşte folosinţa după scadenţă şi nu dovedeşte că lucrul ar fi pierit şi la comodant; ar fi putut salva lucrul împrumutat înlocuindu-l cu un bun al său sau dacă, ambele lucruri fiind în pericol, a scăpat lucrul său lăsând să piară cel împrumutat; lucrul a fost evaluat în momentul contractării.

pluralitatea de comodatari: dacă mai multe persoane au împrumutat acelaşi lucru, ele răspund solidar faţă de comodant pentru executare obligaţiilor. Solidaritatea dintre comodatari poate fi înlăturată, total (în favoarea tuturor) sau parţial (în favoarea unuia sau unora dintre comodatari) printr-o clauză expresă contrară.

Obligaţiile comodantului

Comodatul fiind un contract unilateral, nu creează obligaţii decât în sarcina comodatarului. Dar în cursul executării contractului se pot naşte unele obligaţii extra-contractuale şi în sarcina comodantului.

restituirea cheltuielilor de conservare: comodantul este obligat să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării lucrului, în ipoteza în care cheltuielile au caracter extraordinar, necesar şi foarte urgent. Cele trei condiţii trebuie să fie îndeplinite cumulativ.

plata despăgubirilor: comodantul mai are obligaţia de a-l despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de viciile lucrului, dacă el avea cunoştiinţă de ele şi nu le-a adus la cunoştinţa comodatarului, fiind deci în culpă. De asemenea, răspundere comodantului va putea fi angajată în cazul stânjenirii comodatarului în folosirea lucrului de către terţul căruia comodantul i-a transmis dreptul de proprietate (în condiţiile art. 998-999 C.civ.).

Stingerea efectelor comodatului

- prin restituirea lucrului: raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract ori la termenul stabilit de instanţă sau după satisfacerea trebuinţelor comodatarului. În toate cazurile comodatarul poate restitui lucrul şi înainte de scadenţă, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Efectele contractului încetează şi fără restituirea lucrului, prin confuziune.

- prin reziliere: în caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale, deşi contractul este unilateral.

- prin moartea comodatarului: în caz de moarte a uneia dintre părţi, obligaţiile trec asupra succesorilor în drepturi, potrivit regulilor generale. Dar în situaţia în care contractul a fost încheiat ţinându-se seama de persoana comodatarului, moştenitorii lui sunt obligaţi să restituie imediat bunul, chiar dacă în contract s-a prevăzut un termen ulterior.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Comentarii

 • Răspunde
  adalbert stefan
  ianuarie 30 2014

  Buna, as dori sa va intreb daca pot incheia un contract de comodat pentru piese de schimb auto, un injector de masina de exemplu.

  Va multumesc.

 • Răspunde
  Andrei
  martie 23 2014

  Salut!
  Contractele nu sunt acte juridice bilaterale sau multilaterale?
  Atunci comodatul nu este un contract? Gresesc?

 • Răspunde
  Marian
  aprilie 3 2015

  Cand (la ce moment/data) si in ce conditii un comodatar poate radia din circulatie un autoturism aflat sub contract de comodat?

 • Răspunde
  corina
  mai 10 2015

  In data de 01.02 2015 m-am angajat ca manichiurista la un salon.
  Pot folosi la salon ojele pe care le-am achizitionat anterior datei angajarii, incheind cu administratorul firmei(salonului) la care sunt angajata, un contract de comodat pentru aceste oje? Mentionez ca nu am pastrat chitantele de achizitionare a ojelor.
  Multumesc anticipat.

 • Răspunde
  Simion
  septembrie 2 2015

  Buna ziua. As dori sa m. A informez in legatura cu un contact facut intre parintii mei si fratele meu, un contract decomodat pe termen nelimitat. Daca una din parti nu e de acord a renunta la acest contract si comodantul vrea sa renunte la acest contract nelimitat cum ar trebui sa procedeze? Ce sanse are de castig comodantul daca contractul de comodat e nelimitat? Va multumesc

 • Răspunde
  alexandra
  octombrie 25 2015

  Buna ziua ! Am facut un act de comodat pe 5 ani pentru o masina . Pot sa iau masina inapoi mai devreme ?
  Precizez ca am facut act de comodat pentru ca auto are taxa de inmatriculare . Persoana in cauza ar trebui sa imi plateasca masina in decembrie 2015 .
  Daca nu imi plateste masina pot sa o iau inapoi ? Actul de comodat e valabil pana 2020 .
  Multumesc,

Scrie un comentariu