19 Ianuarie, 2018

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în proiectul de modificare a Normelor Codului fiscal

O serie de modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal vor aduce clarificări privind impozitarea microîntreprinderilor. Modificările fac parte din proiectul unei hotărâri de Guvern, pusă în dezbatere publică de MFP în data de 3 martie. 

Motivarea proiectului de modificare şi completare a Normelor este determinată, pe de o parte, de amendamentele aduse la Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017, şi anume:

  • modificarea uneia dintre condiţiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiţia microîntreprinderii în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro;
  • stabilirea unei singure cote de impozitare, respectiv de 1%, pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi, prin abrogarea cotei
  • de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile care aveau un singur salariat;
  • introducerea de reguli tranzitorii pentru persoanele juridice române, plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru incadrarea în definiţia microintreprinderii şi care sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2017.

O altă motivaţie ţine de intrarea în vigoare a prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, potrivit cărora, prin derogare de la prevederile titlului II din Codul fiscal, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care desfăşoară ca activitate principală sau secundară anumite activităţi sunt obligate la plata impozitului specific, fiind necesară precizarea neaplicării acestei legi de către microîntreprinderi. 

Impozitul specific unor activităţi

Una din modificările la Norme prevede clarificarea neaplicării prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, de către microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venituri în cursul anului 2016, precum şi de către persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit, care la data de 1 ianuarie 2017 îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere, şi care desfăşoară ca activitate principală sau secundară activităţi corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe si perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a. ”, 5630 – „Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor”. Aceste persoane juridice române aplică, începând cu 1 ianuarie 2017, prevederile Titlului III „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor” din Codul fiscal. 

Clarificări tranzitorii legate de plafonul veniturilor

Ca urmare a modificării uneia dintre condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, respectiv a celei referitoare la limita veniturilor realizate în anul precedent, prin creşterea de la 100.000 euro la 500.000 euro, sunt introduse precizări referitoare la aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro, echivalentul în lei.

Reamintim dispoziţiile din Codul fiscal privind regulile de aplicare a sistemului de impozitare a microîntreprinderilor: „Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.”

Pentru clarificare, Normele urmează să fie completate, precizându-se că intră sub incidenţa prevederilor din Codul fiscal privind impozitarea microîntreprinderilor persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 şi care la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro, echivalentul în lei, îndeplinind concomitent şi celelalte condiţii privind regulile de aplicare a sistemului de impozitare a microîntreprinderilor, prevăzute la art. 47 din Codul fiscal.

Pentru microîntreprinderile cu capital social de cel puţin 45.000 lei care au optat pentru impozitul pe profit, opţiunea exprimată rămâne definitivă. Contribuabilii respectivi nu sunt obligaţi să treacă la impozitul pe venit dacă menţin, pentru anul 2017, valoarea impusă de lege pentru capitalul social.

De asemenea, se precizează în Norme, plătitorii de impozit pe profit la data de 31 ianuarie 2017 care devin microîntreprinderi începând cu 1 februarie 2017, şi care optează, în perioada 1 februarie – 31 martie 2017 inclusiv, să aplice opţiunea pentru ipozitul pe profit, calculează, declară şi plătesc impozitul pe profit aferent trimestrului I 2017 luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu 1 februarie 2017. 

Cota de impozitare şi numărul de salariaţi

Normele urmează să fie completate cu corelarea regulilor privind menţinerea sau modificarea cotei de impozitare în situaţiile în care numărul de salariaţi variază. Se face, astfel, aplicare la dispoziţiile art. 51 – Cotele de impozitare – din Codul fiscal.

Normele prevăd că, în cazul în care, în cursul unui trimestru, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, având în vedere numărul de salariaţi existent la sfârşitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Pentru microîntreprinderile care au un salariat şi care aplică cota de impozitare de 1%, al cărui raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi trimestru este angajat un nou salariat. Condiţia este ca noul salariat să fie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

Pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi, în situaţia în care se angajează un salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare, de asemenea noul salariat trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni. 

Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului

O nouă secţiune adăugată în Norme va preciza regulile de aplicare prevăzute prin art. 52 din Codul fiscal. Astfel, pentru persoanele juridice care intră sub incidenţa prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul fiscal (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului), veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 500.000 euro, echivalentul în lei, precum şi veniturile din consultanţă şi management luate în calcul pentru determinarea ponderii de 20%, sunt cele înregistrate începând cu data de 1 februarie 2017. 

Documentar

Codul fiscal. Art. 48 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

Art. 52. Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului

(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.

(2) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

(3) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

(4) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (3) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. 

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de 
AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu