21 Iulie, 2018

Impozitarea veniturilor: dispoziţii tranzitorii ale Codului fiscal

Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 au fost modificate şi unele prevederi din Titlul III, privind impozitul pe venit, din Codul fiscal. Reţinem, însă, atenţia asupra modificărilor care privesc dispoziţiile tranzitorii, prin faptul că aici se fac precizări referitoare la intrarea în vigoare a unor prevederi, respectiv date diferite faţă de 5 septembrie a.c., când a intrat în vigoare O.G. nr.30/2011.

■ Să arătăm, mai întâi, în ordinea tratării dispoziţiilor tranzitorii privind impozitul pe venit prin art.94 Cod fiscal, că au rămas nemodificate prevederile potrivit cărora scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protecţie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, rămân valabile până la data expirării lor. Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabili nu se compensează cu veniturile obţinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi şi nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.

■ Se aplică începând cu 1 ianuarie 2012 prevederile articolului 40 alin.(2), modificat prin O.G. nr.30/2011, potrivit căruia “persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor anului în care aceştia devin rezidenţi în România.” Trimiterea se referă la condiţiile de rezidenţă pentru persoane fizice, respectiv – lit.b) – dacă centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România sau – lit.c) – dacă este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

■ În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.58/2010, prevederile art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) se vor aplica în mod corespunzător începând cu 1 iulie 2010. Astfel, potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal în aceste cazuri, pentru anul 2010, în situaţia în care venitul net din activităţi independente stabilit pe baza normei de venit este inferior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu 12, direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale au obligaţia recalculării normelor de venit astfel:

a) pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010, venitul net determinat pe baza normei de venit este egal cu norma de venit anuală stabilită în anul 2009 pentru anul 2010 împărţită la 2;

b) pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010, venitul net aferent perioadei reprezintă jumătate din norma anuală de venit, normă anuală determinată prin înmulţirea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu 12, corectată potrivit prevederilor pct. 422. În acest caz, organul fiscal competent are obligaţia recalculării plăţilor anticipate.

Pentru anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală se determină astfel:

- La stabilirea venitului net/pierderii aferent/aferente fiecărei perioade 1 ianuarie – 30 iunie, respectiv 1 iulie – 31 decembrie 2010, se va lua în calcul venitul brut, cota de cheltuială forfetară şi contribuţiile sociale obligatorii plătite, aferente fiecărei perioade.

- Venitul net anual aferent anului 2010 se determină prin însumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele două perioade.

■ Prevederile art. 55 alin. (3) lit. h) (avantajele constând în tichete-cadou, acordate potrivit legii) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Tot prin efectul O.U.G. nr.58/2010, devin impozabile, începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, veniturile reprezentând:

- tichetele de creşă, acordate potrivit legii;

- tichetele de vacanţă, acordate potrivit legii;

- sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum şi sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, acordate potrivit legii;

- sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie.   

■ Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr.117/2010, cu efect de la 30.12.2010, venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, precum şi câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, realizate de persoanele fizice în anul 2010, se declară în declaraţia privind venitul realizat, iar stabilirea şi plata impozitului se efectuează pe baza deciziei de impunere.

■ Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011, articolul 94 a fost completat cu prevederi noi, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012. Acestea prevăd următoarele:

● Contribuabilii care desfăşoară activitate de transport de persoane şi de bunuri în regim de taxi şi obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net a fost determinat în sistem real în anul 2011, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să opteze, începând cu anul 2012, pentru determinarea venitului net anual pe bază de norme de venit.

● Opţiunea se exercită prin completarea declaraţiei de venit estimat cu informaţii privind stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit şi depunerea la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul 2011.

Fişele fiscale care cuprind informaţii referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii aferente anului 2011 vor fi depuse până în ultima zi a lunii februarie a anului 2012.

● Dispoziţiile art. 59 şi art. 93 alin. (2) se aplică începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2012 pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor.

- Articolul 59 se referă la regimul fişelor fiscale şi precizează că informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fişele fiscale. Plătitorul de venituri are obligaţia să completeze formularele pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor, să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

- Art. 93 alin. (2) obligă plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

● Prevederile art. 48 alin. (4) lit. c1) se aplică numai pentru mijloacele fixe achiziţionate începând cu 1 ianuarie 2012. Trimiterea respectivă constituie o completare, adusă prin O.G. nr.30/2011, referitor la condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, iar textul nou introdus, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012, stabileşte obligaţia respectării regulilor privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (16) potrivit căruia contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu