22 August, 2017

Impozitarea veniturilor din activităţi independente

Reglementările în materie au fost modificate, atât în ce priveşte dispoziţiile Codului fiscal – în urma modificărilor şi completărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 125/2011, în vigoare de la 30 decembrie anul trecut –, cât şi în ce priveşte Normele de aplicare a Codului fiscal, modificate recent prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2012, în vigoare de la 31 ianuarie a.c.

Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente. Dispoziţiile în materie, conţinute în articolul 52 din Codul fiscal, au fost modificate prin O.U.G. nr.125/2011. Astfel, pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică.

Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cărora le revine obligaţia de a calcula şi reţine impozitul anticipat, sunt, după caz: utilizatorii de opere, invenţii, know-how şi altele asemenea, în situaţia în care titularii de drepturi îşi exercită drepturile de proprietate intelectuală în mod personal, iar relaţia contractuală dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuală şi utilizatorul respectiv este directă; organismele de gestiune colectivă sau alte entităţi, care, conform dispoziţiilor legale, au atribuţii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuală, a căror gestiune le este încredinţată de către titulari. În această situaţie se încadrează şi producătorii şi agenţii mandataţi de titularii de drepturi, prin intermediul cărora se colectează şi se repartizează drepturile respective.

Cum se stabileşte impozitul ce trebuie reţinut.

● În cazul veniturilor menţionate la literele a)-c) de mai sus, se aplică o cotă de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2 referitor la impozite şi taxe locale. Din precizările conţinute în Normele de aplicare, modificate prin H.G. nr.50/2012, notăm clarificarea (de la pct. 61) potrivit căreia reţinerea impozitului reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile plătite în baza contractului civil încheiat în formă scrisă între plătitorul de venit şi beneficiarul venitului, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal.

● În cazul veniturilor obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, impozitul de reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, care nu generează o persoană juridică, pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1 privitor la impozitarea microîntreprinderilor.

Normele de aplicare a prevederilor articolului 52 au fost, de asemenea, modificate, prin H.G. nr.50/2012. Astfel, se prevede că, în cazul contribuabililor ale căror plăţi anticipate sunt calculate în conformitate cu prevederile de la literele lit. a)-c) de mai sus, pentru veniturile de această natură şi care realizează venituri din activităţi independente şi în alte condiţii, pentru acestea din urmă au obligaţia să le evidenţieze în contabilitate separat şi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate trimestriale.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual este stabilit în sistem real şi pentru care plătitorii de venituri au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate în conformitate cu art. 52 din Codul fiscal determină venitul net anual pe baza contabilităţii în partidă simplă.

Fac excepţie de la determinarea venitului net anual pe baza contabilităţii în partidă simplă contribuabilii care realizează venituri prevăzute la literele lit. a)-c) de mai sus care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final

Observaţie:Pentru contribuabilii care desfăşoară o activitate care generează venituri comerciale pentru care venitul net anual este stabilit pe baza normelor de venit, plătitorii de venituri nu au obligaţia reţinerii la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate, cu condiţia prezentării de către contribuabilii respectivi a copiei formularului 260 «Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit».

Normele au mai adăugat două precizări noi, şi anume:

- Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, a contractelor de agent, precum şi din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, au dreptul să opteze pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 521 din Codul fiscal.

- Pentru veniturile realizate în baza contractelor aflate în derulare la data de 1 octombrie 2011, altele decât cele pentru care la data respectivă erau aplicabile prevederile art. 52 din Codul fiscal, şi care sunt calificate drept contracte civile începând cu data de 1 octombrie 2011, obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului reprezentând plăţi anticipate sunt cele în vigoare la data plăţii veniturilor respective.

Dreptul de opţiune, despre care s-a făcut vorbire în comentariul la articolul 52, este detaliat în articolul 521 Cod fiscal, de asemenea modificat şi care, astfel, prevede că acei contribuabili care realizează venituri din activităţile menţionate la literele lit. a)-c) de mai sus pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia. Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Impozitul astfel reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Plăţile anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente. Potrivit art.53 Cod fiscal, de asemenea modificat prin O.U.G. nr. 125/2011, contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată se efectuează prin reţinere la sursă sau pentru care impozitul este final, astfel cum am arătat.

Codul fiscal face distincţia pentru situaţia specială referitoare la impozitul reţinut la sursă de către plătitori pentru veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut. Acest impozit reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual datorat de către contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Plăţile anticipate vor fi luate în calcul la definitivarea impozitului anual de către organul fiscal competent.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu