19 August, 2017

Impozitarea prestaţiilor în caz de invaliditate, în sistemul de pensii private, pilon II

De la data pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, participantul poate obţine o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani. Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(baza legală: art. 37 din Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

(baza legală: art. 69 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare).

Utilizarea activului personal net în caz de invaliditate a participantului

Activul personal net poate fi folosit pentru acordarea unor prestaţii de invaliditate, în cazul persoanelor pensionate de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite prin prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată. (baza legală: art. 136 alin. 1  din Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, în condiţiile Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net. În cazul invalidităţii de gradul III, dacă participantul nu mai are calitatea de asigurat şi nu mai contribuie la sistemul public de pensii, plata contribuţiilor către fondul de pensii administrat privat va fi suspendată. (baza legală: art. 4 din Norma CSSPP nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces, cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru a primi contravaloarea activului personal net, participantul, personal sau prin mandatar având procură specială şi autentică, va depune la administratorul fondului de pensii administrat privat o cerere scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, însoţită de copia legalizată a deciziei de încadrare în gradul de invaliditate pentru care a fost pensionat, decizie care conţine menţiunea “nerevizuibil prin afecţiune” sau “nerevizuibil conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Cererea prin care se solicită plata drepturilor cuvenite poate fi depusă doar după virarea contribuţiei aferente lunii în care a fost emisă decizia de încadrare în gradul de invaliditate. În cererea scrisă depusă la sediul administratorului participantul va indica modalitatea aleasă de efectuare a plăţii drepturilor sale şi va specifica toate informaţiile necesare efectuării plăţii. (baza legală: art. 5 din Norma CSSPP nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces, cu modificările şi completările ulterioare).

Plata activului personal net în caz de invaliditate a participantului

În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, persoana îndreptăţită primeşte o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere. În cazul nerespectării termenului de 30 de zile calendaristice, administratorul datorează majorări de întârziere în acelaşi cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare. (baza legală: art. 136 alin. 3 şi 4  din Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Plata sumei reprezentând activul personal net al participantului va fi efectuată prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal. În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se va solicita participantului completarea ori înlocuirea acestora, după caz. Cuantumul sumei care urmează a fi plătită se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului personal net. Suma totală care urmează a fi plătită nu poate fi mai mică decât valoarea contribuţiilor plătite, diminuată cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale. Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele poştale vor fi deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului. (baza legală: art. 6 din Norma CSSPP nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces, cu modificările şi completările ulterioare).

Tratamentul fiscal

Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. (baza legală: art. 68 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Potrivit OUG nr. 109/2009 începând cu 14.05.2010, veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, nu sunt venituri impozabile. Încadrarea într-un grad de handicap se face prin eliberarea certificatului de încadrare, de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi de care apartine persoana in cauza. (baza legală: art. 68^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit OUG nr. 117/2010 începând cu 01.01.2011, pentru entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele care sunt plătite de către Casa Naţională de Pensii Publice, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei. Contribuţia lunară se datorează asupra acestor venituri, iar prin aplicarea cotei de contribuţie nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei.

(baza legală: 296^3 lit. f) pct. 5, art. 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Pentru pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei, contribuţia datorată se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra întregului venit şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 lei. (baza legală: pct. 18 din normele metodologice de aplicare a 296^3 lit. f) pct. 5, art. 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Exemplul nr. 1 – În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 741 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel: 741 x 5,5% = 40,76 lei, rotunjit la 41 lei potrivit legii. În această situaţie, pentru a rezulta o pensie netă de 740 lei, contribuţia datorată este de 1 leu.

Exemplul nr. 2 – În situaţia în care veniturile din pensii sunt în cuantum de 784 lei, contribuţia datorată va fi determinată astfel: 784 x 5,5% = 43,12 lei, rotunjit la 43 lei potrivit legii. În această situaţie, contribuţia datorată este de 43 lei, iar pensia netă este de 741 lei.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu