24 Februarie, 2018

Impozitarea nerezidenţilor. Noţiunea de Sediu Permanent

Prin Sediu Permanent (SP) se înțelege  locul prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.

Utilizarea conceptului de “sediu permanent” (SP):

1. concept folosit numai în fiscalitatea internaţională;

2. folosit pentru a da dreptul unui stat de a impozita profiturile unei companii rezidentă a altui stat contractant.

Caracteristici esenţiale ale SP (concomitent):

a)     Existenţa unei locaţii a SP

b)    Grad de permanenţă al SP – loc fix

c)     Desfăşurarea activităţii companiei prin intermediul acestui SP

Acolo unde se îndeplinesc  concomitent cele trei condiţii există un sediu permanent.

A) Locaţia SP

1) Poate fi:

* orice fel de clădire, echipament sau instalaţie;

* un spaţiu.

2) Să se afle la dispoziţia nerezidentului  (cu sau fără drept de proprietate)

3) Să se desfăşoare activitate la acea  locaţie.

 B) Gradul de permanenţă al activităţii:

1) Legătura SP cu un punct geografic;

2) Existenţa coerenţei geografice şi comerciale;

3) Nu este un SP atunci când nu este coerenţă geografică şi comercială;

4) Menţinerea activităţii pe o perioadă de cel puţin 6 luni;

5) Repetitivitatea aceleiaşi activităţi de-a lungul unui număr de ani poate genera un SP.

C) Desfăşurarea activităţii întreprinderii prin intermediul SP:

1) Integral sau parţial;

2) Activitatea nu trebuie să fie neapărat de natură productivă;

3) Activitatea nu trebuie să fie permanentă ci desfăşurată cu regularitate.

Activitatea de închiriere poate genera SP atunci când:

* sunt închiriate  (acordate în leasing) active corporale precum echipamente, utilaje, clădiri sau active necorporale (brevete),

* printr-un loc fix menţinut de o societate rezidentă a unui stat într-un alt stat.

Nemenţinerea unui loc fix prin care să se închirieze active corporale şi necorporale nu generează un SP.

Activitatea de închiriere a personalului poate genera un SP dacă:

* acest personal are responsabilităţi mai mari (participă la decizii privind lucrările la care este folosit echipamentul pentru care a fost închiriat sau asigură service pentru acest echipament, inspectează sau întreţine acest echipament), şi dacă

* se îndeplineşte criteriul permanenţei unei astfel de activităţi.

Momentul de la care există un SP:

a)  De la momentul când societatea nerezidentă începe să-şi desfăşoare activitatea printr-un loc fix.

b) Retroactiv – atunci când un loc de activitate a fost conceput iniţial pentru a fi utilizat pe o perioadă scurtă (să nu constituie SP) dar în practică este menţinut mai mult (îndeplineşte criteriul de permanenţă).

c) De la înfiinţarea sa ca SP chiar dacă în practică a existat pentru o perioadă mai scurtă de timp decât cea prevăzută de criteriul de permanenţă ( sau a fost prematur lichidat).

Momentul încetării unui SP:

a) De la renunţarea la locul fix de activitate

b) De la renunţarea la oricare activitate desfăşurată prin acest SP

Întreruperea temporară a activităţii nu va fi privită ca închidere a SP.

Exemple de SP:

* un loc de conducere;

* o sucursală;

* un birou;

* o fabrică;

* un magazin;

* un atelier;

* o mină;

* un puţ de ţiţei sau gaze;

* o carieră;

* alte locuri de extracţie a resurselor naturale.

Condiţia ca aceste locaţii să devină SP este îndeplinirea concomitentă a caracteristicilor esenţiale ale SP.

Şantiere de construcţii sau proiecte de construcţii sau instalaţii

1. Sunt excepţie de la definiţia generală a SP

2. Durata după care o astfel de locaţie devine SP este de   6 luni în legislaţia internă, dar poate fi mai lungă sau mai scurtă în fiecare din Convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Cuprinsul conceptului de “şantier de construcţii sau proiect de construcţii sau instalaţii”:

1.construcţii de clădiri;

2. construcţii de drumuri, de poduri sau canale;

3. renovarea clădirilor, drumurilor, podurilor şi canalelor;

4. montarea conductelor;

5. lucrări de excavare sau dragare;

6. instalarea de noi echipamente (un utilaj complex într-o clădire)

7. planificarea şi supravegherea la faţa locului a lucrărilor de construcţie a unei clădiri.

Testul perioadei pentru un şantier de construcţii:

4) menţinerea activităţii pe o perioadă de cel puţin 6 luni;

5) repetitivitatea aceleiaşi activităţi de-a lungul unui număr de ani poate genera un SP.

* se aplică fiecărui şantier sau proiect individual;

* nu se ţine cont de perioadele anterioare petrecute de constructor cu un alt şantier (proiect) care nu are legătură cu şantierul (proiectul) în cauză.

* un şantier trebuie privit ca un tot unitar geografic şi comercial.

Momentul existenţei ca SP a unui şantier de  construcţii:

- de la data la care constructorul începe lucrările.

Momentul încetării unui şantier de construcţii:

- există până când lucrarea este definitivată sau abandonată.

Perioadele din contractele conexe legate direct de primul contract se adaugă la perioada care s-a consumat pentru realizarea proiectului de bază.

Întreruperile temporare nu conduc la încetarea unui şantier de construcţii. Aceste întreruperi temporare se au în vedere la stabilirea duratei de viaţă a unui şantier de construcţii.

Excepţiile de la conceptul de SP sunt în general activităţi pregătitoare sau auxiliare:

1. folosirea unei instalaţii numai în scopul depozitării sau al expunerii produselor ori bunurilor aparţinând nerezidentului;

2. menţinerea unui stoc de produse sau bunuri aparţinând nerezidentului numai în scopul de a fi expuse sau depozitate;

3. menţinerea unui stoc de produse sau bunuri aparţinând nerezidentului numai în scopul de a fi procesate de către o altă persoană;

4. vânzarea de produse sau bunuri aparţinând unui nerezident care au fost expuse în cadrul unui târg sau expoziţii dacă produsele sunt vândute nu mai târziu de o lună după încheierea târgului sau expoziţiei;

5. păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achiziţionării de produse sau bunuri ori culegerii de informaţii pentru un nerezident;

6. păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfăşurării de activităţi cu caracter pregătitor sau auxiliar;

7. păstrarea unui loc fix de activitate numai pentru o  combinaţie a activităţilor menţionate anterior, cu condiţia ca întreaga activitate desfăşurată la nivelul acelui loc fix să fie de natură auxiliară sau pregătitoare.

Obligaţia de înregistrare a contractelor de prestări servicii.

1. Înregistrarea contractelor încheiate cu parteneri nerezidenţi pentru a se putea identifica SP ale acestora

2. Până la 31 decembrie 2011 – se înregistrau de către persoanele juridice române beneficiare

Prin O.G. Nr.30/2011, art. 8 alin. (7*1) din Codul fiscal s-a completat în sensul extinderii obligaţiei de a înregistra contractele de prestări servicii efectuate pe teritoriul României încheiat cu persoane juridice străine şi persoane fizice nerezidente şi pentru:

1. sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine,

2. persoanele fizice rezidente.

Au obligaţia de a înregistra contractele de prestări servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente.

Înregistrarea acestor contracte se face la organele fiscale teritoriale în a căror rază persoanele juridice române, sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine, persoanele fizice rezidente beneficiare ale serviciilor prestate, îşi au domiciliul fiscal.

Atunci când nu este încheiat contract în formă scrisă, se înregistrează documentele care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piaţă sau orice alte documente corespunzătoare.

Contractele încheiate cu  nerezidenţii  pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării.

Comerţul electronic

Un site web Internet nu poate constitui SP deoarece:

* Nu este un activ corporal (este o combinaţie de date şi software)

* Nu are o locaţie care să poată fi considerată un loc de activitate.

Însă, un server pe care este stocat site-ul web poate constitui un SP deoarece:

* Este un echipament care are o locaţie fizică

* La această locaţie fizică se poate desfăşura o activitate a societăţii care operează serverul.

Serverul constituie SP numai dacă îndeplineşte caracteristicile esenţiale ale SP, respectiv: să fie amplasat într-un loc fix, pe perioada de timp necesară pentru a-l considera SP, iar prin intermediul lui să se desfăşoare activitate.

Pentru ca un server să fie considerat SP nu este necesară prezenţa personalului de operare.

Nu se consideră că există un SP atunci când activităţile de comerţ electronic desfăşurate prin computer sunt limitate la activităţi auxiliare sau pregătitoare.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu