24 August, 2017

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui până pe 25 mai!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 25 mai, următoarele obligaţii fiscale:

1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal.

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Categorii de contribuabili: persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012.

Formular 311: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf

2. Depunerea Cererii privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Categorii de contribuabili:

Persoane fizice care realizează venituri din salarii, şi care:

a) au efectuat în anul de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, şi solicită restituirea acestora;

b) optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau a unităţilor de cult; Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Baza legală: Codul Fiscal art.57 alin. (4); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Formular 230: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_230_2012.pdf

3. Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2012.

Categorii de contribuabili: Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.

Baza legală: art. 1 şi art. 5 (8) din Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011

4. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de următoarele venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

Baza legală:Codul Fiscal art. 52 alin. (3); pct. 61-662 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

5. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

Baza legală: art. 40 Legea nr. 263/2010; art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011.

6. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (Formular 100)

- Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html )

- lunarCategorii de contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

- alte termene- Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 , modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 70/2012.

Formular 100: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_100_2012.pdf

7. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Formular 112)

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 2963 lit. e)

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; (art. 2963 lit. f)

- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. (art. 2963 lit. g)

Baza legală: Codul Fiscal art. 29619 ; Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010.

*)Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 296 19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Formular 112: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_112_2010.pdf

8. Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate pentru fiecare categorie şi sursă de venit

A. DECLARAŢIA privind veniturile realizate din România (Formular 200 pentru anul trecut)

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

(1) activităţi independente,

(2) cedarea folosinţei bunurilor,

(3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real,

(4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,

(5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Formularul 200: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2012.pdf

B.DECLARAŢIA privind veniturile realizate din străinătate (Formular 201)

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Categorii de contribuabili:

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art.40 alin.(2) din Codul fiscal, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit Titlului III din Codul fiscal .

Observaţie!
Nu se declară veniturile din salariile obţinute în străinătate.

Formular 201: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_201_2012.pdf

Baza legală: Codul Fiscal art. 90 alin. (3); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

9. Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit (Formular 220)

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior

Baza legală: Codul Fiscal art. 81 alin. (3); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Formular 220: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_220_2012.pdf

 10. Depunerea Declaraţiei privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (Formular 221)

Categorii de contribuabili:

Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform Codul Fiscal art. 71 (provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit)

Baza legală: Codul Fiscal art.74 alin.(2); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Formular 221: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_221_2012_2.pdf

11. Depunerea Declaraţiei privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale (Formular 223)

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Baza legală: Codul Fiscal art.74 alin.(2); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Formular 223: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_223_2012.pdf

12. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă (Formular 224)

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Baza legală: Codul Fiscal art. 60 alin. (2) ; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Formular 224: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf

13. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (Formular 300)

Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html )

Categorii de contribuabili:

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Baza legală: Codul Fiscal art.1562 alin. (1) ; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665/2011.

Formularul 300: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_2012.pdf

14. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (Formular 301)

- Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/301.html

Categorii de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

Baza legală: Codul Fiscal art. 1563 alin. (2) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr 75/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011.

Formular 301: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf

15. Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută ( Formular 390 VIES)

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Baza legală: Codul Fiscal art. 1564; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr . 76/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3162/2011.

Formularul 390 VIES: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf

16. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal) (Formularul 394)

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300).

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

 Categorii de contribuabili:

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1).

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011.

Formularul 394: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf

Articolul a fost realizat pe baza calendarului fiscal din Indaco LEGE 4.6.

Sursă formulare: ANAF

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu