18 Februarie, 2018

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui la Fisc până pe 25 iunie!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 25 iunie, următoarele obligaţii fiscale:

1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Categorii de contribuabili: Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012.

Formular 311: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2012.pdf

2. Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. II 2012

Categorii de contribuabili: Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform Codul Fiscal art. 71

Baza legală: Codul Fiscal art. 82 alin. (3).

3. Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa I

Impozitul datorat la data de 25 iunie de reprezentanţele care sunt înfiinţate în primul semestru al anului este proporţional cu numărul de luni de activitate desfăşurată de reprezentanţă în cursul semestrului I.

Categorii de contribuabili: Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România.

Baza legală: Codul Fiscal art. 124 alin. (1) pct. 201 din Norma metodologică de aplicare a legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

4. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

Categorii de contribuabili: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

Baza legală: OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. i , B.

5. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categorii de contribuabili:

Plătitorii de următoarele venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

Baza legală: Codul Fiscal art. 52 alin. (3); pct. 61-662 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

6. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili:

Asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.
Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

Baza legală: art. 40 Legea nr. 263/2010; art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011.

 7. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a doua rată)

 Categorii de contribuabili:

Contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. a)—e), adică:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

Observaţie: Art. 29621 a fost introdus prin pct. 109 al art. I din Ordonanţă de urgenţă nr. 125/2011 din 27/12/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal începând cu 1 iulie 2012.

Baza legală:  Codul Fiscal art. 29624 alin. (4)

8. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html )

Categorii de contribuabili:

- lunar.

Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.

- alte termene

Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

Baza legală:

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 , modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 70/2012.

9. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Categorii de contribuabili:

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 2963 lit. e)
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; (art. 2963 lit. f)
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. (art. 2963 lit. g).

Baza legală: Codul Fiscal art. 29619 ; Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010.

*) Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 296 19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Formular 112: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_112_2010.pdf

10. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

Baza legală: Codul Fiscal art. 60 alin. (2) ; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Formular 224: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf

11. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

(Format electronic – http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html )

Categorii de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

Baza legală: Codul Fiscal art.1562 alin. (1) ; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665/2011.

Formular 300: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_300_2012.pdf

12. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

Categorii de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Baza legală: Codul Fiscal art. 1563 alin. (2) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011.

Formularul 301: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2011.pdf

13. Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Categorii de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal.

Baza legală: Codul Fiscal art. 1564; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr . 76/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3162/2011.

Formular 390 VIEShttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf

14. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal)

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Categorii de contribuabili:

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1).
- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Baza legală: Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011.

Formularul 394: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf

Articolul a fost realizat pe baza calendarului fiscal din Indaco LEGE4.6.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu