16 Ianuarie, 2018

Hotărârea UNBR nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat

Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 852/2013 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 33 din 16.01.2014 (M.Of. nr. 33/2014).

În vigoare de la 16.01.2014

Având în vedere dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificării şi completării Statutului profesiei de avocat,

în temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6 din 29-30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România h o t ă r ă ş t e:

Art. I.
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 24alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Decizia este definitivă şi se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la data emiterii.”

2. La articolul 26alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Decizia motivată se comunică în termen de 15 zile avocatului în cauză, precum şi preşedintelui U.N.B.R., împreună cu hotărârea judecătorească şi înscrisurile în baza cărora a fost verificată starea de nedemnitate.”

3. La articolul 66alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 69alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la barou, putând fi consultat de membrii baroului şi de U.N.B.R.”

5. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 881, cu următorul cuprins:

“Art. 881.
La cererea avocatului, Comisia permanentă a U.N.B.R. are obligaţia să apere reputaţia profesională a acestuia, dacă cercetările întreprinse şi propunerile înaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamentează acest demers.”

6. După articolul 91 se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea a 21 -a, cuprinzând articolul 911, cu următorul cuprins:

SUBSECŢIUNEA a 21-a 
Activitatea de curator special

Art. 911.
(1) Avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condiţiile legii. În cadrul activităţii judiciare, în îndeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile şi obligaţiile reprezentatului legal.
(2) Dispoziţiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător şi avocatului care îndeplineşte funcţia de curator special.
(3) Fiecare barou organizează un Registru al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali, în care sunt înregistraţi toţi avocaţii care au consimţit să îndeplinească activitatea de curator special. U.N.B.R. centralizează registrele barourilor şi ţine evidenţa Registrului naţional al avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali. Dispoziţiile art. 161 şi 162 se aplică în mod corespunzător.
(4) Avocatului desemnat i se vor comunica de către decan înştiinţarea de numire, precum şi copia încheierii prin care a fost numit curator special. Dispoziţiile art. 153 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) Plata remuneraţiei pentru activitatea de curatelă care se suportă din bugetul statului se efectuează numai prin barou. Sumele destinate plăţii remuneraţiilor pentru activitatea de curatelă, stabilite prin încheierea instanţei, se virează într-un cont distinct deschis de fiecare barou. Baroul va comunica instanţei detaliile contului bancar aflat la dispoziţia sa în vederea plăţii sumelor stabilite prin încheiere cu titlul de remuneraţie a curatorului special. Dispoziţiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplică în mod corespunzător. Respectarea de către barouri a destinaţiei acestor fonduri este supusă şi controlului U.N.B.R.”

7. La articolul 92alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R.”

8. La articolul 162 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

d) dacă a refuzat să îndeplinească activitatea de curator după ce a fost numit sau a fost înlocuit din această calitate din motive imputabile acestuia.”

9. La articolul 180, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum şi ulterior acestui moment, avocaţii au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării profesiei, în condiţiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate faţă de terţi în condiţiile prevăzute de lege.”

10. La articolul 185alineatul (3) se abrogă.

11. La articolul 223alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) În cazul acelor forme de exercitare a profesiei de avocat a căror activitate se desfăşoară preponderent în circumscripţia unui barou situat pe raza altui judeţ decât cel în care se află situat sediul lor principal, stabilirea unui sediu secundar în circumscripţia celui dintâi barou este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară gravă. În sensul dispoziţiilor prezentului alineat, o activitate va fi considerată a fi desfăşurată preponderent pe raza altui barou dacă aceasta generează majoritatea angajamentelor profesionale încheiate în decursul unui semestru calendaristic de către respectiva formă de exercitare a profesiei. În acest caz, forma de exercitare a profesiei are obligaţia de a solicita aprobarea deschiderii sediului secundar în termen de cel mult 15 zile de la începerea următorului semestru.”

12. La articolul 231alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Asigurarea pentru răspundere profesională va fi încheiată pentru un an de zile şi va fi reînnoită în mod obligatoriu anual. Poliţa de asigurare se depune, în copie certificată de avocat, la secretariatul baroului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.”

13. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 2421, cu următorul cuprins:

“Art. 2421.
(1) Avocatul este obligat să se abţină de la desfăşurarea unor activităţi de natură a aduce atingere drepturilor profesionale rezervate avocaţilor prin lege şi statutul profesiei.
(2) Nerespectarea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară gravă.”

Hotărârea UNBR nr. 852/2013 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: All-free-download.com

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu