22 Aprilie, 2019

Hotărârea nr. 865/2014 privind aprobarea schemei de ajutoare de minimis în agricultură pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice

Hotărârea nr. 865/2014 (Guvernul României) privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 748 din 14.10.2014 (M.Of. nr. 748/2014).

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulament.

Art. 2.
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) ajutoare de minimis – ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, în conformitate cu art. 1 din Regulament;
b) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. 4 din Regulament, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
c) întreprindere unică – în sensul art. 2 alin. (2) din Regulament, este o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
d) autoritatea competentă – direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat;
e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile – grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii de apă produse de ploi torenţiale, vânt puternic, căderi masive de zăpadă, îngheţ;
f) culturi agricole – culturi de grâu, porumb, sorg, floarea- soarelui, rapiţă, orz, legume în câmp, pepeni, cartofi, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică, sfeclă de zahăr, lucernă, căpşuni, muştar şi tutun;
g) plantaţii pomicole, viticole.

Art. 3.
Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 4.
Ajutoarele de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 asupra culturilor agricole/plantaţiilor pomicole, viticole, constatate de către comisiile de specialişti constituite prin ordin al prefectului conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.

Hotărârea nr. 865/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu