17 Septembrie, 2019

Hotărârea nr. 784/2014 pentru modificarea HG nr. 332/2014 privind schema de ajutor pentru investiţiile care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Hotărârea nr. 784/2014 (a Guvernului României) pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 675 din 16.09.2014 (M.Of. nr. 675/2014).

În vigoare de la 16.09.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.
Hotărârea Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 Formula introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final şi al dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007,
având în vedere prevederi le Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.”

2.
 La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2.
(1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiţii în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană.”

3.
 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 5.
Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.700.”

4.
 La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 8 alin. (1) şi se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulament.”

5.
 La articolul 11 alineatul (2), litera b) se abrogă.

6.
 La articolul 13, literele a)b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi al acvaculturii, ast fe l cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE)nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare;
. . . . . . . . .
e) ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta.”

7.
 La articolul 15 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d) nu intră în categoria «întreprinderilor în dificultate» definite potrivit art. 2 pct. 18 din Regulament;”.

8.
 La articolul 16, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) să conducă la crearea, pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei, a cel puţin 10 locuri de muncă dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi;”.

9.
 După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:
“Art. 161.
Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi, cu excepţia celor achiziţionate de către IMM-uri.”

10.
 Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Hotărârea nr. 784/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu