23 Aprilie, 2019

Hotărârea nr. 1049/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Hotărârea nr. 1049/2014 (Consiliul Superior al Magistraturii) pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 732 din 07.10.2014 (M.Of. nr. 732/2014).

În vigoare de la 07.10.2014

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I.
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 5 alineatul (2), litera i1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
i1) să aducă de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei în care funcţionează faptul că s-a dispus trimiterea sa în judecată, din momentul în care a luat cunoştinţă de aceasta;”.

2.
 La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea mandatului funcţiei de conducere, dar nu mai mult de 9 luni, judecătorii care ocupă aceste funcţii comunică Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opţiunea cu privire la instanţa la care vor să funcţioneze.”

3.
 La articolul 10, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Preşedintele curţii de apel ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre trimiterea în judecată şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la curtea de apel, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.”

4.
 La articolul 11 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
f1) asigură operaţionalizarea bazei tehnice şi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv în vederea publicării acestora în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI);”.

5.
 La articolul 12, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Preşedintele tribunalului ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre trimiterea în judecată şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la tribunal, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.”

6.
 La articolul 13 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
e1) asigură operaţionalizarea bazei tehnice şi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv în vederea publicării acestora în BPI;”.

7.
 La articolul 15 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:
d1) asigură operaţionalizarea bazei tehnice şi a suportului informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice, inclusiv în vederea publicării acestora în BPI;”.

8.
 La articolul 16, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Preşedintele judecătoriei ia măsurile necesare pentru ca, în intervalul de timp dintre trimiterea în judecată şi suspendarea din funcţie de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a unui judecător de la judecătorie, acesta să fie înlocuit din şedinţele de judecată, după regulile aplicabile în caz de absenţă.”

9.
 La articolul 22 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) stabileşte componenţa secţiilor, a completelor specializate şi a completelor cu judecători-sindici, în funcţie de volumul de activitate, ţinând seama de specializarea judecătorilor;”.

10.
 La capitolul II “Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ”, secţiunea a V-a “Judecătorii desemnaţi sau delegaţi”, paragraful 6, care conţine articolul 32, se abrogă.

11.
 La articolul 52 alineatul (1), după litera j) se introduc două noi litere, literele j1) şi j2), cu următorul cuprins:
j1) urmăreşte modul de întocmire şi de comunicare a actelor procedurale prevăzute de lege pentru publicarea în BPI şi transmiterea acestor acte procedurale pe suport hârtie şi electronic către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – Oficiul Registrului Comerţului, în vederea publicării acestora în BPI şi realizarea celorlalte comunicări sau notificări în termen legal;
j2) supraveghează, controlează lunar şi îndrumă activitatea grefierilor secţiei cu privire la comunicarea cererilor şi actelor procedurale prevăzute de lege;”.

12.
 La articolul 52 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:
ţ) certifică, în cazurile prevăzute de lege, copiile după actele din dosarele secţiei, inclusiv în materia insolvenţei.”

13.
 La articolul 83 alineatul (1), punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
16. Registrul special privind mandatul ad-hoc
În acest registru se înregistrează cererile de numire a unui mandatar ad-hoc, cu următoarele menţiuni: numărul cererii, denumirea entităţii care solicită aplicarea procedurii mandatului ad-hoc, soluţia pronunţată, încetarea mandatului, observaţii.
Registrul special privind mandatul ad-hoc se păstrează la cabinetul preşedintelui, în grija primului grefier, nefiind destinat publicităţii.”

14.
 La articolul 83 alineatul (1), după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 161 şi 162, cu următorul cuprins:
161. Registrul special privind concordatul preventiv
În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul dosarului, persoana care depune oferta de concordat preventiv, data depunerii ofertei de concordat preventiv, numele administratorului concordatar, soluţii.
162. Mapa ofertelor de concordat
Mapa ofertelor de concordat se păstrează la grefa tribunalului specializat sau, după caz, a secţiei specializate. Dacă nu există grefă separată a secţiei specializate, mapa se păstrează la grefa instanţei. În această mapă, accesibilă publicului, se vor păstra ofertele de concordat preventiv.”

15.
 La articolul 83 alineatul (1), punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
22. Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
În acest registru se înregistrează toate dosarele sosite de la instanţele de control judiciar şi soluţiile pronunţate în căile de atac.”

16.
 La articolul 95, alineatul (81) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(81) La cererea motivată a completului de judecată învestit cu soluţionarea unui dosar care în mod constant necesită un timp de lucru ce acoperă durata normală a unei şedinţe de judecată, colegiul de conducere al instanţei poate să dispună, până la soluţionarea cauzei respective, până la redactarea hotărârii pronunţate sau până la un alt moment al procesului, ca acelui complet să nu îi mai fie repartizate alte cauze.”

Hotărârea nr. 1049/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu