23 August, 2017

Hotărârea CSM nr. 79/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 53 din 22.01.2014 (M.Of. nr. 53/2014).

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I. -
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 22 alineatul (2), după litera b2) se introduce o nouă literă, litera b3), cu următorul cuprins:

“b3) la instanţele la care funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, stabileşte, pentru fiecare an, obiectele din sistemul ECRIS corespunzătoare fiecărei secţii, ţinând seama de circumstanţele concrete ale instanţei, precum şi de necesitatea de a se asigura repartizarea aleatorie a dosarelor între secţii;”.

2. La capitolul II “Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ” – secţiunea a V-a “Judecătorii desemnaţi sau delegaţi”, paragraful 1, care conţine articolul 27, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1. Judecătorii delegaţi cu executarea hotărârilor penale
Art. 27. -
(1) Judecătorii delegaţi de preşedinţii instanţelor cu executarea hotărârilor penale exercită următoarele atribuţii:
a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentului de executări penale;
b) emit mandatele de executare a pedepsei închisorii şi a pedepsei detenţiunii pe viaţă, asigură comunicarea şi supraveghează luarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a acestora, precum şi a celorlalte dispoziţii din hotărârile penale;
c) asigură punerea în executare a măsurilor educative privative de libertate;
d) urmăresc ţinerea evidenţei amânărilor şi întreruperilor de executare a pedepsei închisorii, a pedepsei detenţiunii pe viaţă şi a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie şi iau măsuri pentru emiterea adreselor de revenire;
e) asigură punerea în executare, prin comunicarea către serviciul de probaţiune şi alte instituţii prevăzute de lege implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri;
f) îndrumă şi controlează activitatea desfăşurată de către serviciul de probaţiune şi de către instituţiile din comunitate implicate în punerea în executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate;
g) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se iveşte vreo nelămurire ori împiedicare, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege;
h) rezolvă incidentele ivite în cursul executării, date prin lege în competenţa acestora, şi iau măsuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite în cursul executării;
i) soluţionează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probaţiune;
j) aplică amenzi judiciare pentru comiterea unor abateri judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
k) închid poziţiile din registrul de executări penale;
l) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de executări;
m) rezolvă corespondenţa aferentă activităţii de punere în executare a hotărârilor penale;
n) îndeplinesc alte atribuţii date prin lege în competenţa acestora.

(2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de activitatea de judecată.

(3) În situaţia în care mai mulţi judecători sunt delegaţi cu executarea hotărârilor penale, repartizarea lucrărilor se face pe baza unei planificări realizate de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere. La realizarea planificării se ţine cont de completele de judecată din care fac parte judecătorii delegaţi, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii delegaţi lipsesc din instanţă.

(4) Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării.”

Hotărârea CSM nr. 79/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu