22 Februarie, 2018

Hotărârea CSM nr. 546/2014 pentru modificarea Regulamentului concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 546/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 418 din 05.06.2014 (M.Of. nr. 418/2014).

Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. I. -
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 12 aprilie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (2), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
“- responsabili de sală şi supraveghetori. Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), aceste persoane sunt numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de organizare, de regulă, din aceleaşi categorii de personal ca şi membrii comisiei.”

2. La articolul 14 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“f) instruieşte, înaintea susţinerii concursului, responsabilii de sală;”.

3. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 31. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. -
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Adrian Bordea

Bucureşti, 6 mai 2014.
Nr. 546.

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu