16 Februarie, 2019

HG nr. 465/2014 pentru modificarea Normelor de aplicare a OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor

Hotărârea de Guvern nr. 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 436 din 16.06.2014 (M.Of. nr. 436/2014).

În vigoare de la 16.07.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I.
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.
 Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art. 6.
Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri în aria lor de autoritate, potrivit prevederilor art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanţă şi ale art. 52 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările ulterioare, pentru monitorizarea acţiunilor proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor legale privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinţă.”

2.
 La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
(2) Conform art. 2 alin. (4) din ordonanţă, proprietarii – persoane fizice sau juridice – şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii expertizate tehnic şi încadrate, prin raportul de expertiză tehnică, în clasa I de risc seismic sunt obligaţi să procedeze în continuare, în condiţiile legii, la proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.”

3.
La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
Art. 22.
(1) Pentru construcţiile încadrate în clasa I de importanţă – construcţii de importanţă vitală pentru societate, a căror funcţionalitate în timpul şi imediat după cutremur trebuie să fie asigurată integral, soluţia de intervenţie din documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie se elaborează în baza raportului de expertiză tehnică, se vizează de către expertul tehnic atestat şi se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia Naţională de Inginerie Seismică, organizată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din ordonanţă, denumită în continuare Comisia Naţională.”

4.
 La articolul 36, alineatul (1) partea introductivă şi litera e) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
Art. 36.
(1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă incluse în programele anuale se vor asigura, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţă, astfel:
. . . . . .
e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, ai spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori, după caz, de la bugetele locale, dacă autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc astfel, pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă – aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (5) lit. a) din ordonanţă -, proprietatea persoanelor fizice, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din ordonanţă, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.
(2) Instituţiile publice şi operatorii economici care deţin în proprietate sau în administrare locuinţe ori spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în clădirile incluse în programele anuale sunt obligaţi să asigure, conform art. 8 alin. (3) din ordonanţă, finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de intervenţie, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comună.”

5.
 La articolul 39 alineatul (6), litera c) va avea următorul cuprins:
c) notarea în partea a III-a a cărţii funciare a imobilului a obligaţiilor stabilite prin notificările/renotificările proprietarilor/ asociaţiilor de proprietari, prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c) al treilea paragraf şi alin. (9) lit. c) din ordonanţă, precum şi, după caz, a deciziei de intervenţie aprobate prin dispoziţie a primarului, prevăzută la art. 4 alin. (9) lit. d) din ordonanţă;”.

6.
 La articolul 42, partea introductivă va avea următorul cuprins:
Art. 42.
Conform art. 4 alin. (8) lit. b) din ordonanţă, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale acţionează, în aria lor de autoritate, pentru:”.

HG nr. 465/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu