16 Februarie, 2019

HG nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 18.04.2014 (M.Of. nr. 289/2014).

În vigoare de la 20.04.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Magheru nr. 7, sectorul 1.

Art. 2.
Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 3.
Autoritatea îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Art. 4.
(1) În exercitarea funcţiilor sale Autoritatea îndeplineşte, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014, următoarele atribuţii specifice:
a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:
1. elaborează proiecte de acte normative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
2. urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
3. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi colaborează cu instituţii publice, private, alte organizaţii la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;
4. organizează evidenţa la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care activează în domeniul său de activitate, precum şi a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoaşterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;
5. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea ori, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;
6. iniţiază, negociază şi încheie, cu aprobarea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
b) în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi, elaborează şi propune ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, spre aprobare, criteriile, standardele minime şi indicatorii care stau la baza acreditării furnizorilor şi a serviciilor de prevenire a separării copilului de părinţi şi de protecţie specială a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi;
c) în domeniul adopţiei:
1. elaborează norme şi metodologii în domeniul adopţiei;
2. urmăreşte şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul adopţiei;
3. elaborează şi fundamentează programe în domeniul adopţiei;
4. coordonează şi supraveghează activităţile de adopţie şi realizează cooperarea internaţională în domeniul adopţiei;
5. duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute în Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994;
6. duce la îndeplinire obligaţiile prevăzute de art. 15 din Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009, ratificată prin Legea nr. 138/2011;
7. identifică nevoile de formare a personalului implicat în procedura adopţiei şi colaborează cu instituţii publice, private, alte organizaţii la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;
d) în domeniul economico-financiar:
1. gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;
2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul său de activitate;
3. finanţează sau, după caz, cofinanţează programe de interes naţional;
4. propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.
(2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5.
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin, Autoritatea solicită informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.
(2) Personalul cu atribuţii de control are drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul/reşedinţa persoanelor fizice care au în îngrijire şi/sau asigură protecţia unui copil.

Art. 6.
(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
(2) Preşedintele reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.
(3) Preşedintele este ordonator terţiar de credite, în condiţiile prevăzute de lege.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii şi instrucţiuni.
(5) Preşedintele răspunde în faţa ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru întreaga activitate a Autorităţii.
(6) Preşedintele este ajutat în activitatea de conducere a Autorităţii de secretarul general.

HG nr. 299/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: FreeImages.com

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu