23 August, 2019

HG nr. 102/2014 privind măsurile pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014

Hotărârea Guvernului nr. 102/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 24.02.2014 (M.Of. nr. 130/2014).

În vigoare de la 24.02.2014 până la 31.12.2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.
(1) Pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European, pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi pentru instituţiile prefectului se constituie Comisia tehnică centrală, în componenţa prevăzută la anexanr. 1.
(2) Componenţa nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte instituţii/societăţi menţionate.
(3) La şedinţele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Art. 2.
Prefecţii şi preşedinţii tribunalelor iau măsurile necesare pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, preşedinţi ai birourilor electorale şi locţiitori ai acestora.

Art. 3.
(1) Ministerul Afacerilor Interne dispune măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi liniştii publice în localităţile ţării, pe întreaga perioadă electorală şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succedă acestei zile.
(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură ordinea publică în zona secţiilor de votare şi securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale, precum şi securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 4.
Primarii asigură întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale permanente, potrivit legii.

Art. 5.
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale iau măsurile necesare pentru a pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale spaţii corespunzătoare în unităţile din subordine, în vederea organizării de secţii de votare, precum şi pentru sprijinirea cu personal a operaţiunilor tehnice la secţiile de votare.
(2) Spaţiile puse la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu alin. (1) nu vor face parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.

Art. 6.
Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.

Art. 7.
Ministerul Afacerilor Externe va lua măsurile necesare pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru funcţionarea biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

Art. 8.
(1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judeţene şi comisia tehnică a municipiului Bucureşti, în componenţa prevăzută la anexa nr. 2, cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute de legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor membrilor din România în Parlamentul European.
(2) Componenţa nominală a comisiei tehnice judeţene sau a municipiului Bucureşti se stabileşte de prefect, prin ordin.
(3) La şedinţele comisiilor tehnice pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
(4) Pentru urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţe, respectiv din municipiul Bucureşti, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de subprefect, format din funcţionari publici desemnaţi de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte şi 2-3 funcţionari publici din aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(5) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu.
(6) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de unităţile de la care aceştia provin.

HG nr. 102/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu