21 Februarie, 2018

Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Prin Hotărârea 1037 din 12 octombrie 2011 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial 775 din 2 noiembrie 2011 .

Despre Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. El funcţionează în baza prezentului regulament, având competenţa soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică înainte de încheierea contractelor, în conformitate cu prevederile art. 255 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, Consiliul are obligaţia apărării şi realizării drepturilor şi intereselor legitime invocate în cererile ce îi sunt supuse soluţionării, fără privilegii şi fără discriminări.

Consiliul stabileşte contacte şi cooperează cu alte autorităţi publice, cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internaţionale similare.

 Sediul Consiliului este în municipiul Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.

 Cum este organizat Consiliul ? 

Personalul Consiliului este compus din membrii acestuia, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, care îşi desfăşoară activitatea în complete şi personal tehnic-administrativ. Conducerea Consiliului este asigurată de un preşedinte, ales prin vot secret, cu majoritate absolută, de către membrii Consiliului reuniţi în plen. În exercitarea atribuţiilor sale, acesta este ajutat de un colegiu, constituit în condiţiile art. 258 alin. (41) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În acelaşi timp, preşedintele Consiliului se alege dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice licenţiaţi în drept care şi-au exprimat public intenţia de a candida.

De asemenea, membrii Consiliului sunt numiţi în funcţie prin decizie a primului-ministru, pe baza promovării concursului organizat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea abaterilor disciplinare ale membrilor Consiliului se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.

 Despre atribuţiile Consiliului

În concordanţă cu obiectul său de activitate, Consiliul întocmeşte şi păstrează următoarele registre:

   a) Registrul general de contestaţii: în acest registru se trec contestaţiile primite, în ordinea intrării. Toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul aferent vor fi înregistrate sub acelaşi număr. Rubricile acestuia mai cuprind informaţii privind data intrării/ieşirii dosarului şi persoana/completul căreia/căruia i s-a predat, data intrării în arhivă, numărul, data deciziei şi soluţia pe scurt, data trimiterii dosarului către instanţa competentă şi data revenirii dosarului, conexarea sau ataşarea acestuia;

   b) Opisul alfabetic: în acest registru se trec numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor din dosar, inclusiv a celor introduse ulterior în procedura de soluţionare, precum şi numărul dosarului;

   c) Registrul de evidenţă a redactării deciziilor: în acest registru se trec, în ordine numerică, toate deciziile pronunţate şi se notează numărul dosarului şi numele membrului Consiliului care a redactat decizia;

   d) Registrul de evidenţă a căilor de atac şi a practicii instanţelor: în acest registru se trec, în ordinea datei introducerii plângerii, denumirea părţii care a introdus plângerea, numărul dosarului, data declarării căii de atac şi data înaintării dosarului către curtea de apel, soluţiile pronunţate în căile de atac şi toate dosarele sosite de la curtea de apel;

   e) Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative.

 Dispoziţii finale 

Cheltuielile curente şi de capital ale Consiliului se asigură integral de la bugetul de stat. De asemenea, responsabilitatea privind angajarea Consiliului în relaţii financiare sau administrativ-funcţionale ori de colaborare revine preşedintelui acestuia, în calitate de ordonator principal de credite.

Anexele 1 şi 2 care fac parte din prezentul ordin se găsesc la următoarea adresă. Ele cuprind STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi PROCEDURA pentru evaluarea performanţelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu