18 Ianuarie, 2018

Garanţiile pentru IMM-uri în Programul Kogălniceanu – detalii privind administrarea riscului

După un prim material (la apariţia actului normativ), revenim cu detalii privind administrarea riscului, astfel cum prevede Ordinul nr. 1.020/1.704/2013 al MFP-ului şi al Ministerului Economiei, ordin care completează şi modifică reglementările de aplicare ale O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Introductiv, să reamintim că Programul Mihail Kogălniceanu este un program multianual (pe perioada 2011-2013) de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii care are ca obiectiv acordarea facilităţilor aferente unei linii de credit cu dobândă total subvenţionată şi/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului IMM-urilor la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, precum şi condiţiile în care acestea pot fi prelungite.

Facilităţile care se acordă în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu constau în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 de lei/IMM/an, cu dobândă total subvenţionată, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată, şi/sau cu garantarea creditului de către stat.

Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi/sau cu garanţie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit. Linia de credit se poate prelungi pe o perioadă de maximum un an de la data scadenţei, pe perioada de valabilitate a Programului Mihail Kogălniceanu, în condiţiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că beneficiarul îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute de O.U.G. nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, după caz, fără a fi necesară reîntregirea plafonului liniei de credit la scadenţă.

Obligaţii modificate

Beneficiarul trebuie să semneze şi să transmită instituţiei de credit finanţatoare contractul de garantare, contractul/contractele de fideiusiune şi contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012.

immSursa foto: Lege5 Online

De asemenea, beneficiarul comunică structurii specializate din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, în calitate de autoritate de implementare, datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune.

Prin cadrul general, instituit de O.U.G. nr. 60/2011, între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M., se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu dobândă total subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat.

În ce priveşte garanţiile, aceeaşi ordonanţă de urgenţă impune beneficiarului programului să constituie, în favoarea statului român, reprezentat de MFP, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Finanţatorul, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare.

Ipoteca mobiliară (ceea ce anterior era cunoscută în legislaţie sub denumirea de garanţie reală mobiliară) se va constitui şi se va înscrie concomitent şi va avea acelaşi rang, atât în favoarea statului român, cât şi în favoarea Finanţatorului, şi va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanţii constituite şi înscrise de alţi creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finanţator.

Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care Beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit.

Linia de credit poate fi prelungită maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului, în condiţiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că beneficiarul îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate.

Ipoteca mobiliară

Potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, ipoteca mobiliară se constituie prin încheierea contractului de ipotecă, însă ea produce efecte de la data la care obligaţia garantată ia naştere, iar constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor mobile ipotecate.

Contractul prin care se constituie o ipotecă mobiliară se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Ipoteca mobiliară poate fi constituită în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau a unui terţ desemnat de către acesta. Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un terţ, el va exercita drepturile creditorului ipotecar şi va fi ţinut de obligaţiile acestuia. Ipoteca mobiliară convenţională poate fi constituită în favoarea unui singur beneficiar sau a mai multor beneficiari simultan. Atunci când sunt mai mulţi beneficiari ai aceleiaşi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelaşi rang, fie prin înregistrarea simultană a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin desemnarea unui agent. Agentul va putea să exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va putea singur să asigure perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau modificarea înregistrării acesteia şi va răspunde faţă de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse.

Ipoteca se extinde asupra bunurilor care se unesc prin accesiune cu bunul grevat.

Ipoteca mobiliară se menţine asupra bunului rezultat din transformarea bunului grevat şi se strămută asupra celui creat prin contopirea sau unirea bunului grevat cu alte bunuri. Cel care dobândeşte prin accesiune bunul astfel creat este ţinut de ipotecă.

Bunurile mobile care, fără a-şi pierde individualitatea, devin accesorii ale unui imobil pot fi ipotecate fie odată cu imobilul, fie separat.

Ipoteca mobiliară continuă să greveze bunul chiar şi după ce acesta devine accesoriul unui imobil. Ipoteca mobiliară se stinge însă cu privire la materialele de construcţie sau alte asemenea bunuri încorporate într-o construcţie sau într-o altă amelioraţiune a unui teren.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu