O recentă ordonanţă emisă de Guvern creează, în lipsa garanţiilor desfiinţate, cadrul necesar pentru finanţarea din surse naţionale a fondurilor de garantare destinate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru facilitarea accesului la finanţarea bancară necesară.

Ordonanţa Guvernului nr. 20/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 497/2013 şi este în vigoare din data de 10 august a.c.
În primăvara acestui an, la solicitarea Comisiei Europene, a fost exclusă posibilitatea de finanţare, prin intermediul schemelor de garantare, a scrisorilor de garanţie bancară pentru acordarea avansului din contractele de finanţare nerambursabilă.
În lipsa garanţiilor pentru scrisorile de garanţie bancară necesare avansurilor solicitate de beneficiari, a fost hotărâtă finanţarea din surse naţionale a acestui mecanism, astfel încât beneficiarii PNDR-ului să aibă posibilitatea de a obţine, în cel mai scurt timp, finanţarea necesară derulării investiţiei.

Cum funcţionează garantarea

Sumele alocate de MADR în acest scop se stabilesc prin convenţii încheiate între minister şi fondurile de garantare, adică acele instituţii financiare nebancare care au în obiectul de activitate asumarea de angajamente de garantare şi sunt înscrise la Registrul special al BNR-ului.
Finanţările aprobate de instituţiile de finanţare care pot fi garantate de fondurile de garantare vor fi acordate pentru:
• emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 pentru încasarea avansului prevăzut în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu APDRP. Se include aici: beneficiarii privaţi ai măsurilor 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere”, 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” şi 313 „Încurajarea activităţilor turistice”; beneficiarii privaţi ai axei LEADER.
• creditele de investiţii necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii cofinanţate din FEADR de către beneficiarii privaţi ai axei LEADER.

Condiţii pentru garantare

Fondurile de garantare acordă garanţii cu o expunere de maximum cinci ori a sumei alocate de MADR. Pentru aceasta, beneficiarii trebuie să nu se afle în dificultate economică, iar garanţia să fie legată de o finanţare bancară aprobată de o instituţie finanţatoare în scopul emiterii scrisorii de garanţie bancară necesară beneficiarilor pentru încasarea avansului prevăzut în contractele încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) sau, după caz, pentru finanţările contractate de beneficiari în vederea derulării investiţiilor finanţate prin axa LEADER, de o sumă maximă fixată şi o durată limitată.
Garanţia acoperă maximum 80% din valoarea finanţării acordate de către instituţiile finanţatoare, iar diferenţa până la valoarea acesteia se asigură de către beneficiar cu garanţii proprii. În situaţia în care valoarea finanţării scade în timp, suma garantată descreşte, în mod proporţional, astfel încât, în orice moment, garanţia să nu acopere mai mult de 80% din valoarea finanţării.

Angajarea răspunderii prin bilet la ordin

Beneficiarii vor emite un bilet la ordin în favoarea instituţiilor finanţatoare, fără protest, cu scadenţa la vedere, de valoare egală cu valoarea garanţiei, avalizat, după caz, în funcţie de tipul entităţii juridice, de către acţionari/ asociaţi/ administratori/ reprezentanţi legali ai acestora în calitate de persoane fizice şi care la momentul executării de către instituţiile finanţatoare a contractelor de garantare va fi girat fără regres de către acestea fondurilor de garantare.

Biletul la ordin, emis de beneficiar în favoarea fondurilor de garantare, reprezintă titlu executoriu. Pentru neplata la scadenţă de către avalişti a sumelor înscrise în biletul la ordin, aceştia datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală.

Fondurile de garantare realizează demersurile pentru învestirea biletului la ordin cu formulă executorie, în scopul dobândirii calităţii de titlu executoriu.

Comisioane

Potrivit ordonanţei guvernului, beneficiarii plătesc un comision de garantare calculat pe baza ratingului stabilit de instituţia finanţatoare.

Recuperarea creanţelor

În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, recuperarea creanţelor se face, în condiţiile legii, de către fondurile de garantare, prin înscrierea la masa credală, sau, după caz, de băncile comerciale prin executarea garanţiilor prevăzute în contractul de credit şi pentru Fond în calitate de cocreditor.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here