16 Iulie, 2018

Formularul de declaraţie 394

Preşedintele ANAF a aprobat, prin Ordinul nr.3596/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 927 din 28 decembrie, modelul şi conţinutul formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, cod MFP 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa la Ordin.

Declaraţia se impune în vederea îndeplinirii, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, de a declara toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Actul normativ conţine, în anexe, modelul formularului, instrucţiunile de completare şi depunere, precum şi condiţiile ce trebuie respectate de către fişierul XML pentru depunerea electronică a declaraţiilor.

Perioada de raportare pentru formularul menţionat la art. 2 este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA (formularul 300), prevăzută la art. 1561 din Codul fiscal.

Declaraţia se depune până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent.

Prevederile se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna ianuarie 2012. Pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional până la data de 31 decembrie 2011 inclusiv rămân aplicabile prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr.702/2007. Exceptând această precizare cu efect tranzitoriu, la data intrării în vigoare a noului act normativ se abrogă prevederile OPANAF nr. 702/2007.

*

Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi care sunt obligate la plata taxei, pentru operaţiuni impozabile în România şi taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.) şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.

● În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una ori mai multe facturi sunt emise în cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.

Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Declaraţia se poate depune şi în format electronic, pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1, în format hârtie (doar prima pagină), semnat şi ştampilat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat, semnat şi ştampilat, se depune direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă  puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu