Un proiect de ordin al preşedintelului ANAF prevede modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

În vederea desfăşurării unitare a procesului de administrare a impozitului pe venit, prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1393/2006 a fost aprobată procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularului “Decizie de impunere din oficiu”.

Ca urmare a intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în Referatul de aprobare se arată că se impune actualizarea conţinutului actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale în derularea procedurii privind impunerea din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, realizate anterior datei de 1 ianurie 2016 (temeiul de drept, termenul de depunere a contestaţiei).

Faţă de cele prezentate, prin proiectul de ordin se propune completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, după cum urmeză:

 • aprobarea modelului şi conţinutului formularului 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” (temeiul de drept, termenul de depunere a contestaţiei, introducerea în conţinutul formularului a informaţiilor privind modalitatea de plată a obligaţiilor stabilite);
 • aprobarea modelului şi conţinutului formularui 257 “Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“.

Prin ordinul preşedintelului ANAF nr. 3622/2015, s-au aprobat următoarele formulare:

 • 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p, şi “Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p;
 • 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, şi “Anexa nr. . . . la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”;
 • 222 “Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;
 • 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1i;
 • 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5;
 • 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale”, cod 14.13.02.13./3a, şi anexa nr. 1 “Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, respectiv anexa nr. 2 “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale”;
 • 650 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb, şi anexa “Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Prin proiectul de ordin amintit, se prevede adăugarea a două noi formulare, şi anume:

 • 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”;
 • 257 “Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice“.

În proiectul de ordin se precizează că formularele prevăzute mai sus se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2016 şi stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit pe venit şi contribuţii sociale. Noile formulare urmează să se utilizeze pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal competent începând cu anul 2016.

Decizia de impunere din oficiu

Explicaţiile la formular precizează că impozitul anual datorat se plăteşte astfel:

a) Pentru obligaţiile a căror scadenţă a expirat la data comunicării:

 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

b) Pentru obligaţiile a căror scadenţă nu a expirat la data comunicării prezentei, la termenele prevăzute de lege (conform anexei).

Diferenţa de impozit stabilită în plus se plăteşte astfel:

 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
 • dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru impozitul anual datorat/diferenţa de impozit stabilită în plus, după caz, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere, conform legii. Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanţă şi constituie înştiinţare de plată, conform legii. Împotriva prezentei decizii se poate face contestaţie, care se depune în termen de 45 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent. Depunerea declaraţiei fiscale pentru obligaţiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiinţarea deciziei de impunere din oficiu. Decizia produce efecte de la data comunicării acesteia.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here