21 Februarie, 2018

Formulare privind cazierul fiscal

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2696/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 756 din 27 octombrie a.c., modelul şi conţinutul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.

De la data intrării în vigoare a actului normativ, se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Temeiul legal îl constituie Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consemnăm cea mai recentă modificare, din luna august a acestui an, adusă prin O.G. nr. 25/2011 şi prin care se stabilesc noi condiţii privitoare la situaţiile în care se face scoaterea din evidenţă a contribuabililor.

Prin recentul Ordin al MFP se prezintă modelul şi conţinutul formularelor:

- 500Fişa de înscriere în cazierul fiscal“;

- 501Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal“;

- 502Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal“;

- 503Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal“;

- 504Certificat de cazier fiscal” şi anexa la certificatul de cazier fiscal;

- 505Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent“;

- 506Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală“;

- 507Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent“;

- 508Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală“.

Procedura anexată la ordin prezintă:

- înscrierea în cazierul fiscal: ● a faptelor sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi a celor care privesc disciplina financiară; ● a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent; ● a stării de inactivitate fiscală pentru persoanele juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale; ● a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale; ● a stării de inactivitate fiscală pentru persoanele juridice declarate inactive de către activitatea de inspecţie fiscală; ● a stării de inactivitate fiscală pentru reprezentanţii legali ai persoanelor juridice declarate inactive de către activitatea de inspecţie fiscală;

- actualizarea faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal: ● dispoziţii generale privind actualizarea faptelor şi situaţiilor înscrise în cazierul fiscal; ● dispoziţii speciale privind scoaterea faptelor sancţionate ca infracţiuni înscrise în cazierul fiscal; ● dispoziţii speciale privind scoaterea faptelor sancţionate drept contravenţii, altele decât contravenţiile la regimul produselor accizabile, înscrise în cazierul fiscal; ● dispoziţii speciale privind scoaterea faptelor sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile înscrise în cazierul fiscal; ● dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, înscrise în cazierul fiscal; ● dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în condiţiile art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate; ● dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale în condiţiile art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai persoanei juridice reactivate; ● dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspecţie fiscală în condiţiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice reactivate; ● dispoziţii speciale privind scoaterea situaţiilor privind inactivitatea fiscală, declarată de activitatea de inspecţie fiscală în condiţiile art. 781 alin. (1) lit. b)-c) din Codul de procedură fiscală, înscrise în cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate.

Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal al contribuabililor, de către următoarele organe şi la următoarele termene:

a) organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara agenţiei, care au constatat contravenţiile şi au aplicat sancţiunile, astfel:

- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;

- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a) sau din cadrul organelor fiscale ierarhic superioare, după caz, pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Se completează câte o fişă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal. Fişele de înscriere completate se înregistrează şi se transmit compartimentelor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor competente în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul fiscal sau Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu