Prin ordin al preşedintelului ANAF au fost aprobate două formulare de declaraţii – privind, respectiv impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, precum şi pentru veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Ordinul nr. 892/2012 este în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 430 din 28 iunie a.c. 

Formularul 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se utilizează pentru declararea informaţiilor privind transferurile de proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal realizate începând cu semestrul I al anului 2012. Formularul se depune în format electronic.

Declaraţia se completează şi se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaraţia cuprinde informaţii privind tranzacţiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

Termenul de depunere a declaraţiei. Declaraţia se completează şi se depune semestrial:

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;

ori de câte ori notarul public constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative.

Anexele la ordin cuprind şi instrucţiuni pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei pe Formularul 208 – Structura fişierului XML pentru Declaraţia informativă.

Formularul 209 “Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” se utilizează pentru declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, începând cu 28 iunie a.c., data intrării în vigoare a Ordinului nr. 892/2012.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

În cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Termenul de depunere a declaraţiei este de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie “X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

*

Cadru legal

● Regimul fiscal al veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal este reglementat prin dispoziţiile art.771 Cod fiscal, articol care, la alin. (1), prevede la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel:

a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv:

– 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

– 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Impozitul NU se datorează în următoarele cazuri:

– la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

– la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

● Transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se impozitează, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

● Impozitul general aplicabil, precum şi impozitul de 1% pe valoarea masei se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here