23 August, 2019

Fondurile europene se acordă după Norme modificate

Normele metodologice metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 au fost modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 570/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 662/2017.
Iniţial, Normele au fost aprobate prin H.G. nr. 93/2016, iar în forma actualizată sunt în vigoare din 10 august.
 
Cheltuielile indirecte
Cheltuielile indirecte se pot rambursa pe bază de rată forfetară, astfel cum rata a fost stabilită în contractul/decizia/ordinul de finanţare, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1.303/2013 (vezi Documentarul de la sfârşitul materialului), caz în care nu este necesar să fie însoţite de facturi ori de alte documente justificative.
 
Prefinanţarea proiectelor
Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari se realizează după cum urmează:
  • pentru beneficiarii care nu primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:
    • depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă;
    • existenţa conturilor, deschise pe numele beneficiarului, unde vor fi virate sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contract;
  • pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, în plus faţă de cerinţele de mai sus, trebuie constituită o garanţie pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare de o societate bancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune.
Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului şi se reflectă, în mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanţării.

Cu excepţia primei cereri de prefinanţare, celelalte cereri de prefinanţare vor îndeplini noi cerinţe, cumulativ cu cele deja existente în Norme, astfel:
  • depunerea extraselor de cont din care să reiasă situaţia prefinanţării rămase neutilizată din tranşa anterioară, pentru fiecare entitate, respectiv beneficiar/lider de parteneriat/partener;
  • depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanţării acordate anterior.
În cazul proiectelor în parteneriat în care liderul de parteneriat este o entitate care se încadrează în anumite categorii prevăzute de O.U.G. nr. 4072015, tranşa de prefinanţare acordată partenerului nu poate depăşi 10% din valoarea bugetului aferent activităţilor derulate de acesta în cadrul proiectului.

Prefinanţarea se acordă în tranşe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima tranşă să depăşească durata contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa dintre cuantumul estimat al prefinanţării solicitate şi prefinanţarea rămasă neutilizată, în conturile beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, din tranşa anterioară.

Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată, corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

Documentar
Articolul 68  Finanţare forfetară pentru costuri indirecte şi costuri cu personalul privind granturile şi asistenţa rambursabilă
(1) Dacă punerea implementarea unei operaţiuni generează costuri indirecte, acestea pot fi calculate ca sumă forfetară în unul din următoarele moduri:
(a) o rată fixă de până la 25% din costurile directe eligibile, cu condiţia ca rata să fie calculată pe baza unei metode de calcul juste, echitabile şi verificabile sau a unei metode aplicate în cadrul sistemelor de granturi finanţate în întregime de statul membru pentru un tip similar de operaţiune şi de beneficiar;
(b) o rată forfetară de maxim 15% din costurile cu personalul eligibile directe, fără ca statul membru să fie obligat să facă un calcul în vederea determinării ratei aplicabile;
(c) o rată forfetară aplicată costurilor directe eligibile bazată pe metodele existente şi ratele corespunzătoare, aplicabilă în cadrul politicilor Uniunii pentru un tip similar de operaţiune şi de beneficiar.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 149 privind definirea ratei fixe şi a metodelor aferente menţionate la prezentul alineat primul paragraf litera (c).

(2) Pentru a se determina costurile cu personalul legate de implementarea unei operaţiuni, remuneraţia pe oră aplicabilă poate fi calculată prin împărţirea celor mai recente costuri brute documentate pentru un an în legătură cu angajarea de personal la 1720 de ore.
 
Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
 comentarii
 
 

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu