Se află în fază de proiect un ordin al preşedintelului ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului celor două formulare fiscale menţionate, utilizate de unele persoane impozabile în domeniul TVA.  Ordinul, aflat în fază de proiect, urmează să se aplice de la 1 februarie, potrivit dispoziţiilor în materie din actul de bază, anume O.U.G. nr. 80/2014 dată pentru modificarea Codului fiscal şi a altor acte normative.

Potrivit dispoziţiilor art. 153 alin.(71) din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui ANAF se pot stabili criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale cu sediul activităţii economice în România înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Având în vedere modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 906/2014, prin care s-au modificat prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA, după anularea înregistrării, au fost modificate şi prevederile privind criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.

Formularul 098

Noul Formular 098 este considerat necesar a fi aprobat prin ordin al preşedintelului ANAF, întrucât prin vechiul OMFP nr. 2795/2011 era aprobat şi modelul de cerere pe care îl completau persoanele impozabile care solicitau înregistrarea în scopuri de TVA la înfiinţare, conform art. 153 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal (formular 098) şi, ţinând cont de prevederile art. 228 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, potrivit cărora formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF, este necesară aprobarea formularului de cerere prin ordin al preşedintelui.

De asemenea, pentru asigurarea suportului tehnic pentru persoanele impozabile – societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care au obligaţia furnizării de informaţii suplimentare, necesare verificării îndeplinirii criteriilor prevăzute potrivit art.153 alin.(7^1) din Codul fiscal, se propune aprobarea modelului de declaraţie de proprie răspundere, prin ordin al preşedintelui ANAF.

Formularul 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.153 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal” se depune, însoţit de Formularul 088Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activitate economică care implică operaţiuni din sfera TVA” de către societăţile comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Formularele se depun în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul 088

Formularul 088 se completează şi se depune de către societăţile, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 alin. (1) lit.b) – c) sau alin.(9^1) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (formular 010) sau odată cu „Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal” Formular 099, după caz.

De asemenea, Formularul 088 se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi:

 • schimbarea sediului social;
 • schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Identificarea persoanelor impozabile, societăţi comerciale cărora urmează a li se solicita completarea şi depunerea Formularului 088 se face lunar, de către organul fiscal competent, pe baza informaţiilor furnizate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza protocolului de colaborare.

Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, înregistrate în scopuri de TVA, la care organele fiscale constată modificări ale datelor (primite de la registrul comerţului) faţă de datele existente în evidenţele fiscale cu privire la sediul social şi/sau la administratori şi/sau asociaţi, se notifică în vederea completării şi depunerii Formularului 088.

Persoanele impozabile, societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care nu depun Formularul 088, se notifică în vederea completării şi depunerii acestui formular.

Conţinutul Formularului 088

Declaraţia pe propria răspundere – formularul 088 cuprinde secţiuni cu privire la:

 • spaţiul cu destinaţie de sediu social: în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar; închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an; închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an; stabilit temporar la sediul profesional al avocatului.
 • spaţii cu destinaţia de sedii secundare deţinute: în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar; închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an; închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an.
 • informaţii despre asociaţi şi/sau administratori care au deţinut/deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la alte societăţi: lichidate; la care a fost declanşată procedura insolvenţei; în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului; declarate contibuabili inactivi în conformitate cu prevederile art. 781 din Codul de Procedură fiscală; la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) literele c) – f) din Codul fiscal;
 • informaţii despre asociaţi şi/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor ori există societăţi la care aceştia deţin calitatea de asociaţi/administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor;
 • prezentarea tuturor administratorilor, care dintre aceştia sunt cetăţeni ai Uniunii Europene (UE) şi care sunt cetăţeni non-UE, iar în cazul cetăţenilor non-UE, care dintre aceştia deţin viza de lungă şedere în România în condiţiile O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • modul de organizare şi conducere a contabilităţii, conform prevederilor art. 10 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • deţinerea certificatului digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale, în condiţiile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;
 • contracte de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate;
 • veniturile brute realizate de asociaţi şi/sau administratori în ultimii trei ani;
 • studiile administratorilor şi ce ocupaţii au avut în ultimii doi ani;
 • sume încasate de către persoana impozabilă, cu orice titlu, în anul anterior;
 • activitatea principală (efectiv desfăşurată)în anul anterior;
 • sume cu care a fost creditată persoana impozabilă, de către persoane fizice, în ultimii 3 ani şi soldul acetor sume la data depunerii declaraţiei;
 • dacă după dobândirea calităţii de asociat, urmare cesiunii de părţi sociale sau majorării de capital social se va păstra obiectul de activitate anterior;
 • la câte societăţi comerciale au deţinut/deţin calitatea de asociat administratorii/asociaţii persoane fizice sau juridice ai persoanei impozabile care solicită înregistrarea.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here