De curând au fost aduse modificări la Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată în Monitorul oficial nr. 739/2016. Găsiţi aici o primă prezentare a OUG nr. 15/2018 prin care au fost aduse modificări la mai multe reglementări, inclusiv la cea privind adopţia. În cele ce urmează prezentăm un tablou extins asupra facilităţilor acordate, prin lege, adoptatorului. 

Concediul de acomodare şi indemnizaţia lunară

• Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 3,4 ISR (1.700 lei).

Potrivit Legii  nr. 76/2002  privind asigurările de şomaj şi ocuparea forţei de muncă, indicatorul social de referință reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate atât în vederea asigurării protecției persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj, cât și în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum și a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă. Valoarea indicatorului social de referință este de 500 lei.

• Concediul și indemnizația lunară se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcția în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității. Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a legii adopţiei.

Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 623/2016.

• Drepturile de concediu şi indemnizaţie lunară se stabilesc și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției.

• Persoanele îndreptățite cărora li s-au stabilit aceste drepturi NU pot beneficia, în perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate în baza art. 2 și 7 din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. OUG nr. 111/2010 prevede:

– dreptul la concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

– indemnizaţia lunară în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului.

– stimulent de inserție în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației lunare.

• În perioada în care beneficiază de indemnizația la adopţie, persoana îndreptățită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de art. 154 din Codul fiscal.

Dispoziţia din Codul fiscal prevede că sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în concediu pentru creșterea copilului potrivit prevederilor art. 2 și art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, pentru drepturile bănești acordate de aceste legi. 

Procedura de solicitare a drepturilor

• Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană și a municipiului București în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reședința persoana îndreptățită.

• Calculul și plata indemnizației se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București, și se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia.

• Procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare este cea prevăzută de normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016, de aplicare a prevederilor legii adopţiei. 

Condiţii de încetare sau suspendare a drepturilor

• Concediul de acomodare și plata indemnizației încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:

a) a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;

b) la cererea persoanei îndreptățite;

c) copilul a împlinit 18 ani;

d) a avut loc decesul copilului;

e) persoana îndreptățită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;

f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției.

• Concediul de acomodare și plata indemnizației se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situații:

a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgență;

b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției. 

Fiscalitate şi regimul contribuţiilor sociale

• Asupra drepturilor, astfel cum au fost reformulate prin recenta ordonanţă de urgenţă, nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.

• Perioada concediului de acomodare constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

• La stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației, de 3,4 ISR.

• Perioada concediului de acomodare constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare și se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010.

• Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

• Perioada concediului de acomoddare constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.

• În situația în care indemnizația a fost acordată și pe perioada în care s-a dispus încetarea sau suspendarea concediului și a indemnizației, sumele acordate cu titlu necuvenit se recuperează de la persoana îndreptățită în condiții similare celor prevăzute de OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, pentru alte beneficii de asistență socială. 

Obligaţii ale angajatorului

• Angajatorii au obligația de a acorda salariatului sau, după caz, salariaților soț și soție care adoptă timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.

• Timpul liber se acordă pe baza cererii solicitantului, la care se anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite de direcția competentă. 

Ai nevoie de Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here