7 Decembrie, 2019

Executarea silită: noutăţi în procedura fiscală

În Codul de procedură fiscală au fost introduse reglementări noi privind executarea silită. Amendamentele au fost aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 708/2017, în vigoare din 3 septembrie.

Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită
Reamintim, mai întâi, câteva principii prevăzute de Codul de procedură fiscală:

 • Organul fiscal procedează la acţiuni de executare silită, pentru stingerea creanţelor fiscale, cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor.
 • Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare silită în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.
 • În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cât şi pentru titluri ce se execută în condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se conexează, iar competenţa aparţine organului fiscal care deţine creanţa fiscală mai mare. Regula NU nu se aplică în următoarele situaţii:

a) dacă valoarea bunurilor debitorului acoperă doar creanţele altor creditori care deţin garanţii cu un rang prioritar faţă de creditorul fiscal;

b) dacă executarea silită pornită de executorul judecătoresc se află într-o etapă avansată şi din valorificarea bunurilor supuse executării silite se asigură recuperarea integrală a creanţelor fiscale.
 

Executarea silită a creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local
Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să colaboreze şi să efectueze procedura de executare silită a creanţelor fiscale datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

În situaţia în care debitorul nu are bunuri urmăribile pe raza teritorială a respectivei unităţi administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unităţii administrativ-teritoriale a municipiului, competenţa pentru efectuarea procedurii de executare silită revine organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile.
 
Executarea silită în cazul debitorilor solidari 
Coordonarea executării silite în cazul în care s-a dispus atragerea răspunderii solidare revine organului de executare silită în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul aflat în stare de insolvabilitate sau insolvenţă sau organul de executare silită competent.

Organul de executare silită coordonator înscrie în întregime debitul în evidenţele sale şi ia măsuri de executare silită, comunicând întregul debit organelor de executare silită în a căror rază teritorială se află domiciliile fiscale ale celorlalţi codebitori.
 
Executorii fiscali 
În scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot:

 •  să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
 • să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile;
 • să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
 • să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal;
 • să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit legii.
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmărite de niciun creditor pentru nicio categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare silită.

Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică 
Pentru executarea silită a creanţelor fiscale datorate de o asociere fără personalitate juridică, chiar dacă există un titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atât bunurile mobile şi imobile ale asocierii, cât şi bunurile personale ale membrilor acesteia.
 
Titlul executoriu
În titlul executoriu se înscriu creanţele fiscale, principale şi accesorii, neachitate la scadenţă, stabilite şi individualizate în titluri de creanţă fiscală, precum şi creanţele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

Executarea silită a creanţelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează în baza hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care se împlineşte scadenţa sau termenul de plată prevăzut de lege.

Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător.

ATENŢIE - Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a acestora în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia executării.
 
Reguli privind executarea silită 
Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepţia cazului în care din motive obiective în legătură cu situaţia patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.

Executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimă.

În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, creanţe fiscale accesorii sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele se calculează de către organul de executare silită şi se consemnează într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului.

Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 a introdus completări privind începerea sau continuarea executării silite. Astfel, măsurile de executare silită se aplică diferenţiat, în funcţie de cuantumul şi vechimea creanţelor fiscale.

Procedura de aplicare a executării silite diferenţiate se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF.

Ai nevoie de Codul de Procedură Fiscală? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  septembrie 27 2018

  Pot sa fiu obligata sa platesc o datorie de acum 10 ani? Este normal asa cva?

 • Răspunde
  Gheorghe
  noiembrie 22 2018

  Am avut executare x/ex/2016 silita la Exc. C.T. pana an luna 10 iar domnul exc din luna a-9 din data de 09-09 2018 nu mi-a mai livrat bani care au fost retinuti din salariu catre K. NICI NU AMI RASPUNDE LA TEL. AM SUNAT LA K. SI LE-AM SPUS CA SI PE LUNA a-11 a fost facuta poprire pe SALARIU DE LA FIRMA DEORECE DOAMNA DE LA SALARIZATE NU A PRIMIT NICI O INSTINTARE CA SA NU IMI MAI RETINA CEI DE LA K. MI-AU SPUS CA EI PANA NU PRIMESC DE LA EXC. CA AM TRIMIS BANI NU POT SA TRIMITA LA FIRMA INCETARE EXC. SI DEBLOCATE CONTULUI DE SALARIU CE MA SFATUITI SA FAC CA VINE 15.12.2018 SI FIRMA IMI RETINE IAR SI CONTUL TOT BLOCAT IMI RAMANE.
  ASTEPT UN RASPUNS. O SEARA BUNĂ.

Scrie un comentariu