11 Decembrie, 2019

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent – informaţii utile

În data de 15 noiembrie 2014, Camera Consultanților Fiscali (CCF) organizează examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent, potrivit Hotărârii nr. 8/2014.

Locul exact al desfășurării examenului se va publica pe site-ul Camerei până în data de 10 noiembrie, în funcție de numărul persoanelor care se vor înscrie la examen.

Persoanele interesate se pot înscrie la examen direct pe site-ul Camerei, în perioada 10-31 octombrie, cu obligația persoanei interesate de a transmite documentele ce atestă dreptul de a se înscrie la examen — fie direct, fie prin poștă (str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sector 2, Bucureşti).

Cuantumul taxei pentru participarea la examen este de 500 de lei.

Aceeași Hotărâre nr. 8/2014 a Camerei prezintă și tematica şi bibliografia pe care trebuie să le aibă în vedere candidaţii în scopul susținerii examenului.

Din punct de vedere procedural, Regulamentul pentru atribuirea calității de consultant fiscal a fost adoptat prin Hotărârea CCF nr. 7/2014, din care prezentăm câteva aspecte relevante.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Se pot înscrie la examenul de consultant fiscal persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) să fie licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum cinci ani, dintre care minimum trei ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

- administrare fiscală;

- elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

- activitate financiar-contabilă;

- activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;

- activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Documentele necesare care se vor depune la dosarul de înscriere sunt:

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i) trei fotografii de 2/3 cm.

EXAMENUL

Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă din următoarele tematici:

a) legislaţia fiscală, legislaţia privind administrarea fiscală şi legislaţia vamală — 90%;

b) dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal — 5%;

c) gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii — 5%.

Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de trei ore.

Pentru promovarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidaţii trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

Notă: Dacă CCF păstrează aceeași manieră de examinare ca în anii precedenți, examenul constă în rezolvarea unui număr de 40 de grile având şase variante de răspuns, dintre care doar una este corectă. Pentru a promova examenul, se necesită un număr de 32 grile cu răspuns corect. Fiecare lucrare se corectează în fața candidatului prin aplicarea șablonului de corectare, iar acesta va cunoaște nota obținută chiar de la predarea lucrării.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu