Tema din titlul acestui material a constituit unul din aspectele de interpretare, dezbătut şi avizat cu ocazia adoptării Standardelor Internaţionale de Contabilitate prin Regulamentul nr. 1126/2008 al CE de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Introdus prin SIC 13, acest standard asupra căruia părţile au convenit interpretările de mai jos a avut ca referinţe: IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile şi erori; IAS 16 Imobilizări corporale; IAS 18 Venituri; IAS 31 Interese în asocierile în participaţie.

Problema în discuţie

Textul dezbătut priveşte punctul 48 din SIC 31 – TRANZACŢII ÎNTRE UN ASOCIAT ŞI O ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIE şi care prevede:

Când un asociat într-o asociere în participaţie contribuie cu sau vinde active unei asocieri în participaţie, recunoaşterea oricărei proporţii dintr-un câştig sau o pierdere din tranzacţie trebuie să reflecte fondul tranzacţiei.

Atât timp cât activele sunt reţinute de asocierea în participaţie şi cu condiţia ca asociatul într-o asociere în participaţie să fi transferat riscurile şi recompensele semnificative aferente dreptului de proprietate, asociatul respectiv trebuie să recunoască numai acea parte din câştig sau pierdere care este atribuibilă participaţiilor celorlalţi asociaţi (1).

Asociatul trebuie să recunoască valoarea totală a oricărei pierderi atunci când contribuţia sau vânzările oferă dovezi privind reducerea valorii realizabile nete a activelor circulante sau existenţa unei pierderi din depreciere.

Punctul 48 din IAS 31 se referă atât la contribuţiile, cât şi la vânzările dintre un asociat şi asocierea în participaţie, după cum urmează: „Când un asociat într-o asociere în participaţie contribuie cu sau vinde active unei asocieri în participaţie, recunoaşterea oricărei proporţii dintr-un câştig sau o pierdere din tranzacţie trebuie să reflecte fondul tranzacţiei”. În plus, punctul 24 din IAS 31 afirmă că „o entitate controlată în comun este o asociere în participaţie care presupune înfiinţarea unei corporaţii, a unui parteneriat sau a altei entităţi în care fiecare asociat are un interes„.

Nu există nicio îndrumare explicită în ceea ce priveşte recunoaşterea câştigurilor sau a pierderilor rezultate din contribuţiile de active nemonetare la entităţile controlate în comun („ECC”).

Contribuţiile la o ECC sunt reprezentate de transferurile de active de către asociaţi în schimbul unui interes în capitalurile proprii ale respectivei ECC. Contribuţiile pot fi efectuate simultan de către asociaţi, fie în momentul înfiinţării ECC, fie ulterior.

Contravaloarea încasată de asociat (asociaţi) în schimbul activelor cu care s-a contribuit la ECC poate include, de asemenea, numerar sau o altă formă de contraprestaţie care nu depinde de viitoarele fluxuri de trezorerie ale ECC („contraprestaţie suplimentară„).

Aspectele dezbătute sunt:

(a) situaţiile în care cota adecvată din câştigurile sau pierderile rezultate dintr-o contribuţie cu un activ nemonetar la o ECC în schimbul unui interes în capitalul propriu al ECC trebuie recunoscută în situaţia veniturilor de către asociatul într-o asociere în participaţie;

(b) modul în care trebuie contabilizată contraprestaţia suplimentară de către asociat; şi

(c) modul în care orice câştig sau pierdere nerealizat(ă) trebuie prezentat(ă) în situaţiile financiare consolidate ale asociatului într-o asociere în participaţie.

Prezenta interpretare se referă la contabilitatea asociatului într-o asociere în participaţie pentru contribuţiile nemonetare la o ECC în schimbul unui interes în capitalurile proprii ale ECC, care este contabilizat utilizând fie metoda punerii în echivalenţă, fie metoda consolidării proporţionale.

Consens

La aplicarea punctului 48 din IAS 31 în cazul contribuţiilor nemonetare la o ECC în schimbul unei participaţii la capitalurile proprii ale ECC, un asociat într-o asociere în participaţie trebuie să recunoască în profitul sau pierderea perioadei cota de câştig sau de pierdere atribuibilă participaţiilor la capitalurile proprii ale celorlalţi asociaţi, cu excepţia cazurilor în care:

(a) principalele riscuri şi beneficii aferente dreptului de proprietate asupra activului (activelor) nemonetar(e) cu care s-a contribuit nu au fost transferate către ECC; sau

(b) câştigul sau pierderea aferent(ă) contribuţiei nemonetare nu poate fi evaluat(ă) în mod fiabil; sau

(c) tranzacţia de aport nu are fond comercial, aşa cum este descris acest termen în IAS 16.

Dacă se aplică excepţiile de la literele (a), (b) sau (c), câştigul sau pierderea este considerat(ă) nerealizat(ă) şi, prin urmare, nu este recunoscut(ă) în profit sau pierdere decât dacă, pe lângă primirea unei participaţii la capitalurile proprii ale ECC, un asociat într-o asociere în participaţie primeşte active monetare sau nemonetare, o cotă adecvată din câştigul sau pierderea aferent(ă) tranzacţiei trebuie recunoscută de asociat în profit sau pierdere.

Câştigurile sau pierderile nerealizate aferente activelor nemonetare aduse drept contribuţie la ECC trebuie eliminate prin compensare cu activele de bază, utilizându-se metoda consolidării proporţionale, sau prin compensare cu investiţia, pe baza metodei de punere în echivalenţă. Asemenea câştiguri sau pierderi nerealizate nu trebuie prezentate în situaţia poziţiei financiare consolidată a asociatului drept câştiguri sau pierderi amânate.

Interpretarea intră în vigoare pentru perioadele financiare anuale care încep la 1 ianuarie 1999 sau ulterior acestei date. Modificările politicilor contabile trebuie contabilizate în conformitate cu IAS 8.

O entitate trebuie să aplice amendamentele la prezenta interpretare făcute în IAS 16 pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2005 sau ulterior acestei date. Dacă o entitate aplică standardul respectiv pentru o perioadă anterioară, ea trebuie să aplice şi aceste amendamente pentru acea perioadă anterioară.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here