19 Februarie, 2018

Eliberarea certificatului de spaţiu social

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 78/2012, publicat în Monitorul Oficial nr.75 din 30 ianuarie a.c., a fost modificat termenul de soluţionare a cererilor privind eliberarea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Potrivit noii reglementări, cererile depuse la organul fiscal competent în prima jumătate a programului de lucru se soluţionează în aceeaşi zi. Cererile depuse în a doua jumătate a programului de lucru se soluţionează în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

În formularea anterioară, Procedura prevedea că termenul de soluţionare este de două zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însoţite de documentaţia completă.

● Procedura de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2112/2010 şi a mai fost modificată, chiar în legătură cu acest termen, prin ordinul preşedintelului ANAF nr. 3374/2011.

Procedura se aplică persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 17 din Legea societăţilor comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligaţia ca, la înmatricularea unei societăţi comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spatiul cu destinaţie de sediu social.

● Depunerea cererii. Pentru înregistrarea documentului ce atestă dreptul de folosinţă şi obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se depune Cererea de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, prevăzută în anexa la ordin.

Înregistrarea la organul fiscal a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social se dovedeşte cu Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, prevăzută în anexa la ordin.

Cererea se depune de către titularul dreptului de folosinţă. În cazul în care titularul dreptului de folosinţă este o persoană juridică, cererea se depune de către reprezentantul legal al acesteia sau de către un împuternicit, potrivit legii.

● Documentele însoţitoare la cerere sunt:

- actele doveditoare ale dreptului de folosinţă, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă;

- actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz;

- actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

● Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau prin poştă, cu confirmare de primire. În sensul procedurii, organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială se află situat spaţiul cu destinaţie de sediu social.

● Registrul de evidenţă. Organul fiscal organizează evidenţa documentelor care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social, în cadrul Registrului de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social. Registrul se organizează la nivel de adresă a spaţiului şi se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

● Circuitul documentelor. Compartimentul de specialitate verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare şi preia informaţiile în Registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţia de sediu social. Compartimentul de specialitate întocmeşte Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele la ordin, în câte două exemplare, şi le înaintează, spre semnare, conducătorului organului fiscal competent. Câte un exemplar al formularelor “Adeverinţă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” şi “Certificat pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social” se comunică solicitantului.

*

Articolul 17 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.54/2010 – la care se face referire în textul Procedurii – prevede că, la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 din lege sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operaţiunile solicitate, dacă din documentaţia prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite aceste condiţii.

La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:

- documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;

- un certificat emis de organul fiscal competent, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;

- în cazul în care din certificatul emis rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social.

La acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare.

Informaţiile privind calitatea de asociat unic şi îndeplinirea condiţiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerţului, pe cheltuiala solicitantului.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu