18 Decembrie, 2018

Drepturile persoanelor vizate privind datele cu caracter personal

Ca o continuare a unui articol referitor la datele cu caracter personal, scris în data de 27 ianuarie, mai precis “Atribuţii ale A.N.S.P.D.C.P. privind protecţia datelor cu caracter personal”, vă prezentăm în continuare drepturile persoanelor vizate privind datele cu caracter personal.

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru nr. 677/2001, drepturile ce revin persoanei vizate sunt următoarele:

-  dreptul la informare (art. 12)

-  dreptul de acces la date (art. 13)

- dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);

- dreptul de opoziţie (art. 15);

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

- dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

În primă fază, vom vorbi despre dreptul la informare. Astfel, în cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia informaţii privind identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul, şi să precizeze scopul în care se face prelucrarea datelor.

De asemenea, operatorul trebuie să furnizeze informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

Dacă datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor, să furnizeze persoanei vizate informaţii privind identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, precum şi informaţii suplimentare, ca de exemplu: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, şi condiţiile în care pot fi exercitate. Aceste informaţii nu vor fi furnizate persoanei vizate dacă aceasta le posedă deja.

Referitor la dreptul de acces la date, orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Persoana vizată mai poate obţine următoarele informaţii de la operatorul de date :

-  informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

-  comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

-  informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

-  informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În ceea ce priveşte dreptul de intervenţie asupra datelor, orice persoană are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.

În acelaşi timp, persoana vizată poate transforma în date anonime acele date a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001.

Nu în ultimul rând, persoana vizată poate obţine notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări. Excepţie fac cazurile în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

În acelaşi timp,  referitor la dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

  1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
  2. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Contravenţii şi sancţiuni

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

- omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă;

- prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;

- neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;

- refuzul de a furniza informaţii.

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus-menţionate, variază între 500 RON şi 50.000 RON.

Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Sursa: Poliţia Română

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu