20 Februarie, 2018

Drepturile de autor şi atribuţiile organismului de gestiune colectivă

In cursul soluţionării unei cauze privind drepturile de autor şi drepturile conexe, a fost invocată  excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 lit. e) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sesizată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, pentru considerentele pe care le prezentăm, succinct, în cele ce urmează.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât ele prevăd obligativitatea intervenţiei organismului de gestiune colectivă în raporturile dintre titularii drepturilor patrimoniale de autor şi organizatorii spectacolelor, ceea ce are ca efect diminuarea drepturilor băneşti aferente spectacolelor. În mod indirect sunt afectaţi şi spectatorii cu bugete mici, cărora li se încalcă dreptul la cultură garantat de Legea fundamentală.

În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate mai încalcă şi prevederile art.44 privind dreptul de proprietate din Constituţie, pentru că se ajunge la o diminuare nejustificată a profitului organizatorilor de spectacole. De asemenea, prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) şi c) din Constituţie sunt încălcate prin interpunerea artificială a organismului de gestiune colectivă între părţile raportului juridic ce vizează drepturi de autor.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1231 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, prevederi care au următorul conţinut: “Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi: [...] e) dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, cu excepţia proiecţiei publice a operelor cinematografice;”

Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, Curtea constată că s-a mai pronunţat, prin raportare la critici asemănătoare, statuând că prevederile respective sunt în acord cu dispoziţiile constituţionale.

Astfel, prin Decizia nr.300 din 3 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 188 din 26 martie 2009, Curtea a reţinut că “Titularii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile recunoscute prin Legea nr. 8/1996 în mod individual sau, pe bază de mandat, prin organismele de gestiune colectivă”. Potrivit reglementării legale actualmente în vigoare, gestiunea facultativă a acestor drepturi reprezintă regula, prevederile art. 1231 din Legea nr. 8/1996 stabilind, doar pe cale de excepţie, că gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea drepturilor prevăzute expres la lit. a)-g) ale acestui articol, inclusiv pentru dreptul de comunicare publică a operelor muzicale, aduse anterior la cunoştinţa publică.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate prin raportare la dispoziţiile art. 44 şi ale art. 135 alin. (2) lit. a) şi c) din Legea fundamentală, Curtea reţine că gestiunea colectivă obligatorie pentru exercitarea unor drepturi prevăzute expres de lege se face de către organismele de gestiune colectivă în beneficiul autorilor şi titularilor de drepturi conexe; prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul dă expresie atât principiului constituţional al garantării proprietăţii private, drepturile autorului asupra operei sale beneficiind de aceeaşi protecţie, fiind asimilate dreptului de proprietate, cât şi obligaţiei statului de a asigura protecţia dreptului de autor. Potrivit aprecierilor Curţii Constituţionale, soluţia legiuitorului de a reglementa gestiunea colectivă obligatorie în exercitarea unor drepturi de autor şi drepturi conexe îşi găseşte justificarea în modalitatea de exploatare a acestor drepturi, care face imposibilă autorizarea individuală.

Curtea a apreciat, de asemenea, că aspectele critice dezvoltate de autorul excepţiei nu reprezintă probleme de constituţionalitate, ci de aplicare a legii în condiţii care să asigure egalitatea de tratament a tuturor celor vizaţi, direct sau indirect, de reglementarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. Prin urmare, nu a reţinut încălcarea dispoziţiilor art.33 din Constituţie. Dispoziţiile acestui articol nu sunt incidente în cauză, reglementările criticate vizând doar modalităţile concrete de organizare a comunicării publice a operelor muzicale, fără a se pune problema îngrădirii prin aceasta a accesului la cultură.

*

Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 281/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din 1 iulie a.c.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu