24 Aprilie, 2019

Dobânzile: Ce obligaţii şi drepturi avem în materie fiscală?

În cazul în care societatea dvs. nu şi-a îndeplinit la termen obligaţiile privind plata de impozite, taxe, contribuţii sau a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, datoraţi dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.

Instituind aceste obligaţii, Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală au în vedere şi situaţia reciprocă.

În mod corect, Codul fiscal vorbeşte despre drepturi, în materia creanţelor fiscale. Pe de o parte, dreptul statului de a percepe impozite, taxe, contribuţii, precum şi dreptul de a percepe dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere.

Dar şi contribuabilul are dreptul la restituirea aceloraşi creanţe, în caz că au încasate necuvenit, precum şi dreptul la rambursarea TVA.

În ce priveşte sumele încasate necuvenit, reamintim dispoziţiile din art. 21 alin. (4) din Codul fiscal potrivit cărora, în măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

Este cazul să cităm aici şi prevederile din Codul de procedură fiscală (art. 124 alin. 1), potrivit cărora, în cazul creanţelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ-fiscal prin care au fost stabilite obligaţii fiscale de plată şi care au fost stinse anterior anulării, contribuabilul este îndreptăţit la dobândă începând cu ziua în care a operat stingerea creanţei fiscale individualizate în actul administrativ anulat şi până în ziua restituirii sau compensării creanţei contribuabilului rezultate în urma anulării actului administrativ-fiscal.

Alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 120 alin. (7) şi se suportă din acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori. Prin art. III pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014, cu începere din 28 februarie 2014 acest nivel este de 0,03%, faţă de procentul anterior de 0,04%.

Reamintim şi de Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, reglementare în vigoare din 2004, aprobată prin Ordinul MFP nr. 1899/2004 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 13/2005.

Sumele care se restituie contribuabililor sunt cele prevăzute la art. 117 din Codul de procedură fiscală, asupra căruia vom reveni mai jos, în această sinteză.

Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de zile de la data depunerii şi înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a creanţelor bugetare. Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire, să cuprindă codul de înregistrare fiscală a contribuabilului, suma şi natura creanţei solicitate a fi restituită, precum şi documentele necesare din care să rezulte că aceasta nu este datorată la buget.

Pentru sumele nerestituite sau nerambursate în termenul prevăzut de art. 112 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (vezi caseta foto), sau în termenele legate de dreptul de contestare, după caz, contribuabilul are dreptul la dobândă, conform dispoziţiilor art. 119 din Codul de procedură fiscală.

pscpf_1

Dobânda se calculează începând cu ziua imediat următoare expirării termenului, după caz, până în ziua înregistrării, inclusiv, a operaţiunii de compensare şi/sau a operaţiunii de restituire ori rambursare a eventualelor diferenţe rămase după efectuarea compensării, în conturile bugetare corespunzătoare, cu excepţia impozitului pe venit.

Ca regulă generală, prevăzută de Codul de procedură fiscală prin art. 117, se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume:

- cele plătite fără existenţa unui titlu de creanţă;

- cele plătite în plus faţă de obligaţia fiscală;

- cele plătite ca urmare a unei erori de calcul;

- cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;

- cele de rambursat de la bugetul de stat;

- cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii;

- cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170 Cod proc. fiscală (vezi caseta foto);

- cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reţinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinţarea executării silite.

pscpf_2

Compensarea obligaţiilor fiscale. Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele cu titlul menţionat anterior, precum  şi sumele de restituit reprezentând diferenţe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se vor restitui numai după efectuarea compensării.

Regimul dobânzilor legat de termenele de plată

Însă avem la dispoziţie şi reglementările privind termenele de plată pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie. Dacă legea fiscală nu dispune altfel, termenele se calculează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, în situaţii temeinic justificate, contribuabilul poate cere în scris prelungirea termenului de depunere a declaraţiei fiscale, înainte de expirarea acestuia. În cazul în care, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa, contribuabilul nu depune declaraţia fiscală, acesta o va depune în termen de 30 de zile de la încetarea împrejurării, înştiinţând totodată în scris organul fiscal despre împrejurarea în cauză.

Cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului fiscal se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. În situaţiile în care pentru soluţionarea cererii sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.

Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit. Termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, după caz, nu încep să curgă sau se suspendă în situaţia în care îndeplinirea acestor obligaţii a fost împiedicată de ivirea unui caz de forţă majoră sau a unui caz fortuit.

Obligaţiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără perceperea de dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, ori aplicarea de sancţiuni prevăzute de lege, dacă acestea se execută în termen de 60 de zile de la încetarea cazurilor de forţă majoră sau a unui caz fortuit.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu