Potrivit modificările aduse de Legea nr. 295/2020 nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații, stabilite prin:

a)declarații de impunere depuse ulterior efectuării plății;

b)declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, inclusiv cele emise ca urmare a refacerii inspecției fiscale. În aceste cazuri, se datorează obligații fiscale accesorii de la data scadenței obligației fiscale principale până la data plății, inclusiv.

  • Prevederile astfel modificate se aplică în mod corespunzător și în cazul stingerii obligațiilor fiscale prin celelalte modalități prevăzute la art. 22 decât cea prin plată.

– Penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central.

Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislației fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucțiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.

  • În cazul inspecției fiscale despre aplicarea penalității de nedeclarare sau, după caz, despre neaplicarea acesteia, se consemnează și se motivează în raportul de inspecție fiscală.
  • Reglementările privind penalitatea de nedeclarare în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central se aplică în mod corespunzător și pentru obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie de regularizare emisă ca urmare a procedurii de control vamal ulterior.

– Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget. Prin completările aduse se prevede că dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita dobânda prevăzută în această situaţie se prescrie în termen de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care: au fost stinse prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilului/plătitorului; anularea actului administrativ fiscal a devenit definitivă; restituirea a fost admisă definitiv.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here