21 Iunie, 2018

Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare (II)

Continuăm prezentarea modificărilor aduse, pe această temă la Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 708/2017.
Penalităţi de întârziere
Modificarea adusă precizează că penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligaţiile fiscale principale pentru care se datorează penalitate de nedeclarare.

Reamintim şi aici regulile generale:
 • Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
 • Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
 • Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
 
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central
Completarea adusă prin ordonanţă dispune că prevederile în această materie se aplică în mod corespunzător şi pentru obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale. În acest caz, penalitatea de nedeclarare se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor celui de impunere şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Iată dispoziţiile la care se face aplicare:
 • Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.
 • Penalitatea de nedeclarare astfel stabilită se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:
  • se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut la art. 156 alin. (1);
  • sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată.
 • Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare, potrivit legii.
 • Aplicarea penalităţii de nedeclarare nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
 • Organul fiscal nu stabileşte penalitatea de nedeclarare dacă aceasta este mai mică de 50 lei.
 • Penalitatea de nedeclarare nu se aplică dacă obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere rezultă din aplicarea unor prevederi ale legislaţiei fiscale de către contribuabil/plătitor, potrivit interpretării organului fiscal cuprinse în norme, instrucţiuni, circulare sau opinii comunicate contribuabilului/plătitorului de către organul fiscal central.
 • În situaţia în care obligaţiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecţie fiscală ca urmare a nedepunerii declaraţiei de impunere, se aplică numai penalitatea de nedeclarare, fără a se aplica sancţiunea contravenţională pentru nedepunerea declaraţiei.
 • Cu excepţia situaţiei de evaziune fiscală, la care penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100%, penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei fiscale principale la care se aplică, ori de câte ori prin aplicarea metodei de calcul generale penalitatea de nedeclarare depăşeşte acest nivel.
comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu