17 Octombrie, 2019

MEMENTO. Direcţia Finanţelor Bucureşti: Concurs în noiembrie pentru ocuparea a 267 de posturi vacante

În luna noiembrie 2014, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (DGRFPB) scoate la concurs un număr de 267 de posturi vacante.

Înscrierea candidaţilor se poate face până în 29 octombrie, iar proba scrisă este programată pentru zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie. Interviul va avea loc în cel mult cinci zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Cele trei etape ale concursului sunt selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul.

Lista posturilor vacante poate fi consultată aici (pdf), iar bibliografia — aici (pdf).

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Dosarul de concurs trebuie depus la Registratura Generală a DGRFPB-ului (str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr. 13, sector 2, Bucureşti) până în 29 octombrie şi trebuie să includă:

• actul de identitate (copie);

• diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii);

• carnetul de muncă (copie) sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

• cazierul judiciar;

• o adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului);

o declaraţie pe propria răspundere (pdf) care să ateste că respectivul candidat n-a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

• avizul psihologic (pentru candidaţii ce se înscriu pentru posturile de inspector vamal cl.I, grad profesional debutant);

o declaraţie pe propria răspundere (pdf) privind respectarea regimului juridic al conflictului de interese şi incompatibilităţilor + cel puţin două scrisori de recomandare (declaraţia şi scrisorile sunt necesare candidaţilor pentru postul de inspector cl.I grad profesional principal din Compartimentul de Control Financiar Preventiv);

• candidatului declarat admis i se vor aplica prevederile HG nr. 1086/2013 privind aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, pct. 2.3.4 (pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice de auditor cl.I grad profesional asistent).

Conform anunţului, acolo unde este specificat că este necesară copia unui act, aceasta trebuie să fie legalizată. Copiile pot fi şi simple, dar trebuie să fie însoţite de actele originale.

CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI DE VECHIME

Candidaţii care vor să se înscrie în concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (prevăzute în Legea nr. 188/1999):

• să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;

• să cunoască (scris şi vorbit) limba română;

• să aibă cel puţin 18 ani;

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

• să aibă o stare de sănătate adecvată funcţiei pentru care candidează (se atestă printr-un examen medical de specialitate);

• să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

• să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

• să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, statului sau autorităţii, de serviciu/în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice (exceptând situaţia în care a intervenit reabilitarea);

• să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani;

• să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică.

Totodată, condiţiile minime de vechime necesare sunt următoarele:

un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice — pentru funcţiile de execuţie de grad profesional asistent din clasa I (studii superioare), respectiv şase luni — pentru funcţiile de execuţie de grad profesional asistent din clasa III (studii medii);

cinci ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice — pentru funcţiile de execuţie de grad profesional principal din clasa I (studii superioare), respectiv cinci ani — pentru funcţiile de execuţie de grad profesional principal din clasa III (studii medii);

nouă ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice — pentru funcţiile de execuţie de grad profesional superior din clasa I (studii superioare), respectiv nouă ani — pentru funcţiile de execuţie de grad profesional superior din clasa III (studii medii).

Vechimea nu este necesară pentru funcţiile de grad profesional debutant.

Pentru funcţia de inspector cl.I grad profesional principal din Compartimentul de control financiar preventiv este necesară o vechime în domeniul finanţelor publice de minimum trei ani, în cazul instituţiilor publice, respectiv minimum trei ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entităţi publice.

Studiile necesare sunt specificate în lista cu posturile vacante.

Mai multe informaţii despre concurs găsiţi aici (pdf).

Sursa: ANAF | Foto: Free Images

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu