23 Iulie, 2018

Din nou despre noile modificări privind CASS – pentru cine sunt obligatorii contribuţiile sociale?

Am arătat într-un material anterior modificările la Codul fiscal cu privire la impunerea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, aşa cum se va proceda de la începutul anului viitor. O.U.G. nr. 88/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 593 din 20 septembrie, mai aduce şi alte modificări, pe care le găsiţi semnalate în cele ce urmează.

Pentru cine sunt obligatorii contribuţiile sociale

Prin modificările pe care le-am semnalat, de la 1 ianuarie datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor veniturilor persoanele care realizează într-un an fiscal:

- venituri de natura celor menţionate la cap. I din Titlul IX2 (contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului);
- venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj;
- venituri din pensii mai mici de 740 de lei;
- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepţie veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie;
- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică;
- venit din asocierile fără personalitate juridică (persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică).

De asemenea, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor veniturilor:

- întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
- membrii întreprinderii familiale;
- persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
- persoanele care realizează venituri din profesii libere;
- persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, prevăzute la art. 71 alin. (1);
- persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură şi venituri din activităţi agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit;
- persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale

Închirierea camerelor în scop turistic. O modificare sub acest titlu priveşte contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între 1-5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de cinci camere de închiriat în locuinţe proprietate personală. În cazul acestora, în decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.

Veniturile din arendă. Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (21)-(25), şi anume:

- în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primate;
- în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale MADR-ului, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru a fi comunicate unităţilor fiscale din subordine;
- venitul net din arendă se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.
- impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final;
- impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

62-2Sursa foto: Lege5 Online

Pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, obligaţiile reprezentând contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie asupra bazei de calcul prevăzute la art. 29622 alin. (22), se reţin şi se virează de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile. Cota de contribuţie este egală cu diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu