21 Februarie, 2018

Diferendele privind serviciile de plată vor putea fi soluţionate prin procedura medierii

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de ministerul finanţelor publice, propune instituirea procedurii medierii, ca procedură de soluţionare pe cale extrajudiciară a diferendelor în sectorul serviciilor de plată şi eliminarea implicării Băncii Naţionale a României în materie.

Reglementarea cadru privind procedura medierii, dată prin Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să fie aplicată şi în cazul serviciilor de plată, în conformitate cu mecanismele implementate la nivel naţional pe alte sectoare ale serviciilor financiare.

În acest scop, actul normativ propus prevede modificarea articolului 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, în sensul înlocuirii atribuţiilor BNR de soluţionare pe cale extrajudiciară a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată cu prodcedura medierii, cu adaptarea corespunzătoare a altor dispoziţii legale care fac trimitere la acesta.

Astfel, urmează să fie modificat şi articolul 101 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare.

Proiectul legislativ cuprinde, de asemenea, ca dispoziţii cu caracter tranzitoriu faptul că cererile de soluţionare a diferendelor înregistrate la BNR, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă aflată în proiect, urmează să fie soluţionate conform procedurii în vigoare până la această dată.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, la art. 179, stabileşte – în forma actuală – competenţa BNR de aplicare a unei proceduri extrajudiciare în materie. Referinţe la competenţa BNR în acest sens se regăsesc şi în alte acte normative din domeniul serviciilor de plată.

Astfel, Legea nr. 127/2011 privind emiterea de monedă electronică prevede, la art. 101, că BNR asigură aplicarea dispoziţiilor art.179 din O.U.G. nr. 113/2009 şi a reglementărilor emise în aplicarea acestuia, în mod corespunzător şi în cazul emitenţilor de monedă electronică, în ceea ce priveşte procedurile extrajudiciare de reparaţie adecvate şi eficacepentru soluţionarea litigiilor.

De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate, la art. 7 alin. (1) prevede că, în scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispoziţiilor regulamentului, părţile pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sau la procedura extrajudiciară prevăzută de art. 179 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.

Expunerea de motive a MFP pentru acest act normativ propus apreciază că abordarea neunitară, la nivel naţional, a procedurilor extrajudiciare de soluţionare a diferendelor, de natură să genereze confuzie în rândul consumatorilor, este susţinută şi de modalitatea de redactare a art. 179 din O.U.G. nr. 113/2009.

Astfel, în timp ce alineatul (2) al acestui articol prevede că în structura BNR va fi creat un compartiment specializat pentru medierea diferendelor, alin.(4) stipulează că acest compartiment va formula o soluţie cu privire la aspectele semnalate în cererile cu care a fost sesizat. Or, potrivit Legii privind medierea nr. 129/2006, activitatea de mediere nu are ca finalitate pronunţarea unei soluţii, părţile fiind acelea care, în urma negocierilor, ajung de comun acord la o înţelegere amiabilă.

Proiectul de act normativ modifică, astfel, articolul 179 din O.U.G. nr. 113/2009, cu dispoziţii potrivit cărora pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată şi fără a aduce atingere dreptului utilizatorilor de servicii de plată de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor care au încălcat dispoziţiile legale ori a drreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, utilizatorii de servicii de plată şi alte părţi interesate pot recurge la procedura medierii în temeiul prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul disputelor transfrontaliere, mediatorii cooperează în mod activ cu organismele din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a disputelor dintre utilizatorii şi prestatorii serviciilor de plată.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu