21 August, 2017

Determinarea impozitului pe venitul din salarii: câteva precizări recente prin Normele la Codul fiscal

Prin completările şi modificările aduse la Normele de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 84/2013, au fost aduse câteva modificări cum sunt cele referitoare la regimul cotizaţiilor sindicale, veniturile obţinute în instanţă, pe care le semnalăm mai jos.

H.G. nr. 84/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013.

Sediul materiei îl constituie Art. 57 din Codul fiscal şi care dispune în legătură cu determinarea impozitului lunar, final, reţinut la sursă de către plătitorii de venituri.

Ca regulă generală, impozitul lunar se calculează la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul.

În ceea ce priveşte baza de calcul, aceasta se calculează ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă (ATENŢIE: prin completările la Norme se precizează că în cazul sumelor plătite direct de către angajat, membru de sindicat, pentru determinarea bazei de calcul al impozitului pe veniturile din salarii, cotizaţia sindicală plătită se deduce, în limitele stabilite potrivit legii, din veniturile lunii în care s-a efectuat plata cotizaţiei, pe baza documentelor justificative emise de către organizaţia de sindicat);

- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.

Pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

Normele în aplicarea acestei ultime reglementări, astfel cum au fost modificate, precizează că această regulă se aplică şi în cazul veniturilor sub forma:

- indemnizaţiei lunare a asociatului unic;

- drepturilor de natură salarială acordate de angajator persoanelor fizice ulterior încetării raporturilor de muncă;

ATENŢIE: – salariilor, diferenţelor de salarii, dobânzilor acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile;”.

- sumelor reprezentând drepturile prevăzute la pct. 68 lit. c1) şi l1) din Codul fiscal.  

ATENŢIE: - veniturile prevăzute la pct. 68 litera n5).

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, cu aplicare de la 1 februarie 2013, a fost introdusă reglementarea potrivit căreia în cazul veniturilor reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii pentru veniturile realizate în afara funcţiei de bază, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite.

sintescu1
Sursa foto: Lege5.ro

H.G. nr. 84/2013 a adus şi aici completări, cu precizarea că veniturile reprezentând salarii, diferenţe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, sunt considerate venituri realizate în afara funcţiei de bază, iar impozitul se calculează, se reţine la data efectuării plăţii şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii.

Pentru a va uşura parcurgerea acestor reglementări, să reamintim despre ce este vorba atunci când se face trimitere la punctul 68 din Norme, date în aplicarea dispoziţilor privind definirea veniturilor din salarii.

Astfel, la acest punct 68 se precizează că veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi orice sume de natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se referă, şi care sunt realizate din – şi aici vom reda numai literele la care se face trimitere, respectiv:

c1) sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, precum şi ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, precum şi ajutoare sau plăţi compensatorii primite de poliţişti aflaţi în situaţii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislaţiei în materie;

l1) sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum şi sumele reprezentând plăţile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere şi de restructurare, acordate potrivit legii;

n5) remuneraţia plătită avocatului coordonator numit/ales pentru activitatea de coordonare desfăşurată în cadrul societăţii civile profesionale de avocaţi şi societăţii profesionale cu răspundere limitată, potrivit legii.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu