25 Februarie, 2018

Detalii privind implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii – POS Mediu

Vă oferim în cele ce urmează câteva informaţii despre  POS Mediu, Axa Prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.

Introducere

Potrivit finantare.ro, această axă prioritară are ca obiective conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate şi, în special, al reţelei ecologice Natura 2000. Finanţarea măsurilor pentru atingerea acestor obiective se asigură din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (FEDR) şi de la bugetul de stat.

Proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor naturale protejate şi, implicit, stoparea pierderii biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se va acorda implementării Directivelor Europene Păsări şi Habitate, prin stabilirea reţelei ecologice Natura 2000. Proiectele trebuie să demonstreze aplicarea principiului dezvoltării durabile pentru ariile naturale protejate şi să vizeze cu precădere conservarea speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, precum şi modul în care acest lucru s-a realizat (întocmirea documentelor de raportare).

Sprijinul financiar se acordă în cadrul acestei axe prioritare pentru elaborarea, revizuirea şi implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate.

Astfel, se vor finanţa acţiuni privind delimitarea în teren (bornarea), îmbunătăţirea preciziei limitelor în concordanţă cu legislaţia comunitară şi zonarea internă a ariilor naturale protejate conform legislaţiei în vigoare, inventariere (habitate, specii, caracteristici naturale ale ariei), management şi monitorizare a habitatelor şi speciilor, investiţii pentru refacerea habitatelor şi speciilor, precum şi în infrastructura de informare, vizitare şi conştientizare.

Solicitanţi eligibili

Solicitantul/partenerul face parte din următoarele categorii:

- Administratorii şi custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridică proprie;

- APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMP – Direcţia Biodiversităţii (DB);

- Autorităţi ale administraţiei publice;

- Organizaţii neguvernamentale (Asociaţii şi Fundaţii), care să aibă prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii şi care să fie constituite în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

- Institute de cercetare;

- Universităţi;

- Muzee.

Activităţi eligibile

A. Elaborarea/revizuirea planurilor, strategiilor şi a măsurilor de management ale ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

* Elaborarea sau revizuirea planurilor de management şi a altor documente aferente activităţii specifice de management al ariilor naturale protejate;

* Realizarea la nivel naţional a seturilor de măsuri de management pentru conservarea habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară;

* Elaborarea de studii (inclusiv studii socio-economice), inventarieri, cartografiere (inclusiv realizarea seturilor de date spaţiale conform Anexei 1 pct I.9, din OUG nr 4/2010 în vederea raportării conform Directivei INSPIRE);

* Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară/naţională, inclusiv a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice etc.

B. Investiţii în infrastructura pentru uz public orientate spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate

* Marcaje, poteci, punţi, observatoare, centre de vizitare, puncte de informare şi alte tipuri de infrastructură destinate managementului ariei/ariilor naturale protejate sau informării vizitatorilor.

C&D. Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor

* Lucrări de reconstrucţie ecologică, refacerea conectivităţii prin crearea de coridoare ecologice Natura 2000 pentru asigurarea dispersiei populaţiilor speciilor, implementarea de măsuri pentru managementul şi monitorizarea speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară /naţională etc.

* Acţiuni care au ca scop reducerea fragmentării arealelor/refacerea populaţiilor speciilor de floră şi faună de importanţă comunitară /naţională periclitate prin coridoare ecologice care să asigure coerenţa reţelei Natura 2000, contribuind la menţinerea biodiversităţii biologice, măsuri privind speciile invazive etc.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

* Planificarea şi organizarea activităţilor de conştientizare, pregătirea materialelor de informare şi conştientizare pentru susţinerea activităţilor concrete de conştientizare (evenimente, seminarii, conferinţe, şi altele de acelaşi tip) etc.

F. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate

* Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de instruire (seminarii, grupuri de lucru etc.) având ca scop creşterea competenţelor personalului din structura de management a unei arii protejate sau a unei autorităţi cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului (MMP, ANPM, APM-uri/ARPM-uri) în vederea asigurării stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară sau naţională;

* Achiziţia de echipamente şi software, doar în cazul în care este justificată contribuţia lor efectivă pentru întărirea capacităţii instituţionale a organizaţiilor responsabile cu managementul ariilor protejate.

Perioada de implementare este cuprinsă între 01.01.2007 şi 31.12.2015.

Durata unui proiect nu trebuie să depăşească 30 luni.

Condiţii de finanţare

Din totalul fondurilor alocate pentru finanţarea în cadrul POS “Mediu” (191,1 milioane Euro), Axa Prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii – fondurile rămase disponibile sunt de aproximativ 52 milioane de euro.

Termenul pentru depunerea propunerilor de proiecte este 6 iulie 2012.

Finanţator: Uniunea Europeană

Surse informaţie: AM POS Mediu şi finantare.ro

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu