20 August, 2017

Despre valoarea în vamă a mărfurilor şi valoarea ajustată în vamă

În cele ce urmează găsiţi informaţile practice de care aveţi nevoie în domeniu, pe baza reglementărilor din Codul vamal, aprobat prin Legea nr. 86/2006, precum şi potrivit dispoziţiilor din Normele aprobate prin OPANAF nr. 6577/2008, publicat în Monitorul oficial nr. 635/2008.

Potrivit art. 56 din Codul vamal, valoarea în vamă reprezintă acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal al României.

Procedura de determinare a valorii în vamă este prevăzută în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale şi comerţ 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare.

Astfel, în valoarea în vamă, în măsura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse în preţ, se includ:

- cheltuielile de transport al mărfurilor importate până la frontiera română;

- cheltuielile de încărcare, de descărcare şi de manipulare, conexe transportului, ale mărfurilor din import aferente parcursului extern;

- costul asigurării pe parcurs extern.

Cu condiţia de a fi evidenţiată separat de preţul efectiv plătit sau de plătit, NU se include în valoarea în vamă valoarea dobânzilor stabilită în conformitate cu acordurile de finanţare încheiate de cumpărător cu privire la mărfurile importate, indiferent dacă finanţarea este acordată de vânzător sau de altă persoană, cu condiţia ca acordurile de finanţare să fi fost încheiate în scris. De asemenea, dacă i se solicită, cumpărătorul trebuie să poată demonstra că:

- astfel de mărfuri sunt vândute efectiv la preţul declarat ca preţ efectiv plătit sau de plătit;

- rata dobânzii pretinsă nu depăşeşte nivelul uzual pentru astfel de tranzacţii în ţara şi la momentul în care s-a acordat finanţarea.

Garanţia vamală. Când determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica mărfurile din vamă, la cerere, cu condiţia să constituie o garanţie în forma acceptată de autoritatea vamală.

În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea mărfii, importatorul nu prezintă documente concludente privind determinarea valorii în vamă, autoritatea vamală procedează la executarea garanţiei, operaţiunea de plasare a mărfurilor sub un regim vamal fiind considerată încheiată.

Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru determinarea valorii în vamă a suporturilor informatice pentru echipamentele de prelucrare a datelor conţinând date sau instrucţiuni, precum şi pentru mărfurile perisabile care sunt livrate, în mod uzual, în regim comercial de vânzare în consignaţie.

Declaraţia pentru valoarea în vamă. Valoarea în vamă se declară de către importator, care este obligat să depună la biroul vamal o declaraţie pentru valoarea în vamă, însoţită de facturi sau de alte documente de plată a mărfii şi a cheltuielilor pe parcurs extern, aferente acesteia.

Declaraţia pentru valoarea în vamă poate fi depusă şi prin reprezentant, în acest caz răspunderea fiind solidară.

Dispoziţiile din Codul fiscal de mai sus se aplică în mod corespunzător şi la determinarea valorii în vamă a mărfurilor puse în liberă circulaţie după ce au fost plasate sub un alt regim vamal sau au avut o altă destinaţie vamală.

Sunt, de asemenea, de reţinut două precizări, astfel cum au fost introduse prin Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/2006, publicată în Monitorul oficial nr. 520/2006.

O primă referire priveşte mărfurile care nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale, primite de persoanele juridice, situaţie în care valoarea în vamă este valoarea înscrisă în documentele primite de la expeditorul extern.

O a doua situaţie priveşte bunurile introduse în România de către persoane fizice, valoarea în vamă se determină potrivit normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Valoarea ajustată în vamă. Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 6.577/2008, publicat în Monitorul oficial nr. 635/2008, a fost aprobată Norma de autorizare pentru ajustarea valorii în vamă de către Autoritatea Naţională a Vămilor.

Autorizarea pentru ajustarea valorii în vamă se acordă de Autoritatea Naţională a Vămilor, la solicitarea scrisă a persoanelor interesate, numai pentru plasarea mărfurilor, în mod repetat şi în baza aceloraşi condiţii contractuale, sub regim vamal de punere în liberă circulaţie.

Cererile de autorizare se adresează, în scris, Autorităţii Naţionale a Vămilor şi trebuie să fie însoţită de documente şi informaţii care să permită identificarea:

- titularului autorizaţiei: denumire, adresă, cod unic de identificare, persoană de contact;

- mărfurilor avute în vedere la obţinerea autorizaţiei: denumirea comercială, încadrarea tarifară, ţara de origine, ţara de expediţie, vânzătorul/expeditorul mărfurilor;

- elementelor de determinat în aplicarea art. 156a alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

Pentru eliberarea autorizaţiei pentru ajustarea valorii în vamă, Autoritatea Naţională a Vămilor verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- cele prevăzute la art. 156a alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93;

- persoana interesată nu înregistrează debite faţă de autoritatea vamală.

În vederea determinării elementelor prevăzute la art. 156a alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, Autoritatea Naţională a Vămilor poate, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei, să solicite următoarele documente şi informaţii:

- comisioane şi cheltuieli de brokeraj, precum şi comisioane de cumpărare:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document sau informaţii care au stat la baza încheierii tranzacţiei;

- modul de determinare a comisionului sau a cheltuielilor de brokeraj;

- angajamente de cheltuieli privind comisioane şi cheltuieli de brokeraj referitoare la tranzacţia în cauză;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru mărfuri şi servicii furnizate direct sau indirect de cumpărător gratuit ori la un cost redus pentru utilizare în legătură cu fabricarea sau vânzarea la export a mărfurilor importate, Autoritatea Naţională a Vămilor poate solicita:

- contractul de producţie sau de prestare de servicii încheiat cu partenerul extern ori orice document sau informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- documente şi/sau informaţii relevante pentru materiale şi servicii referitoare la valoarea acestora, costul sau preţul de achiziţie a serviciilor;

- date privind furnizorul materialelor sau al serviciilor;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru a identifica eventuale redevenţe datorate şi drepturi de licenţă, Autoritatea Naţională a Vămilor poate solicita:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document ori informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- contractul de licenţă, documente sau informaţii referitoare la redevenţe ori drepturi de licenţă;

- elemente de identificare a vânzătorului mărfurilor şi a deţinătorului licenţei;

- elemente de identificare a legăturii existente între vânzător, cumpărător şi deţinătorul licenţei;

- suma totală a redevenţelor şi drepturilor de licenţă care trebuie plătite pe o perioadă de maximum 3 ani de la data depunerii cererii de autorizare (dacă nu se cunoaşte suma exactă, se va prezenta o estimare a acesteia);

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru a se stabili valoarea oricărei părţi din profitul oricărei revânzări, înstrăinări sau utilizări ulterioare a mărfurilor importate care îi revine, direct ori indirect, vânzătorului, Autoritatea Naţională a Vămilor poate solicita:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document ori informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- contractul prin care sunt stabilite obligaţiile de plată;

- modul de stabilire a plăţilor respective;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru elementele ce ţin de cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfurilor importate, precum şi cheltuielile de încărcare şi manipulare legate de transportul mărfurilor importate până la punctul de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunităţii, Autoritatea Naţională a Vămilor poate solicita:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document ori informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- contractul de transport pe parcurs extern sau orice document ori informaţie relevantă care a stat la baza angajării transportului;

- contractul şi poliţa de asigurare a mărfurilor transportate pe parcurs extern;

- documente sau informaţii relevante pentru determinarea sumelor respective;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru cheltuielile de transport pentru mărfuri după sosirea lor la locul de intrare pe teritoriul vamal al Comunităţii, cheltuielile pentru construcţie, montare, asamblare, întreţinere şi asistenţă tehnică, întreprinse după importul mărfurilor, cum ar fi instalaţii, utilaje sau echipamente industriale, precum şi drepturi de import ori alte taxe de plătit în Comunitate ca urmare a importului sau vânzării mărfurilor, Autoritatea Naţională a Vămilor este în drept să solicite:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document ori informaţie care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- contractul de transport sau orice document ori informaţie care a stat la baza angajării transportului;

- documente sau informaţii relevante pentru determinarea sumelor respective;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru elementele de calcul privind valoarea dobânzilor stabilită în conformitate cu acordurile de finanţare încheiate de cumpărător şi referitoare la cumpărarea mărfurilor importate sunt necesare:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- contractul sau acordul de finanţare, încheiat în scris, din care să rezulte că mărfurile sunt vândute la preţul declarat ca preţ efectiv plătit sau de plătit şi că rata dobânzii pretinsă nu depăşeşte nivelul uzual pentru astfel de tranzacţii în ţara şi la momentul în care s-a acordat finanţarea;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei;

Pentru cheltuieli privind dreptul de a reproduce în Comunitate mărfurile importate se prezintă:

- contractul comercial încheiat cu vânzătorul mărfurilor sau orice document care a stat la baza încheierii tranzacţiei;

- descrierea operaţiunii şi locul de realizare a acesteia;

- documente sau informaţii relevante privind modalitatea de determinare a plăţilor respective şi cuantumul acestora;

- orice alte documente sau informaţii relevante, în funcţie de circumstanţele tranzacţiei.

Perioada de valabilitate a autorizaţiei este cea solicitată de persoana interesată, conform documentelor prezentate, dar nu poate depăşi 3 ani de la data emiterii, cu condiţia ca circumstanţele rezultate din documentele şi informaţiile prezentate de solicitant, care au stat la baza emiterii acesteia, să nu fie modificate. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze în scris Autoritatea Naţională a Vămilor despre toate modificările intervenite asupra elementelor care sunt de natură să afecteze conţinutul autorizaţiei.

Pentru prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia trebuie să adreseze în scris Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, o solicitare de prelungire a autorizaţiei iniţiale. Autoritatea Naţională a Vămilor va analiza solicitarea, ţinând cont de termenii şi condiţiile avute în vedere la emiterea autorizaţiei iniţiale, şi va verifica dacă circumstanţele rezultate din documentele şi informaţiile prezentate de solicitant care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale mai sunt valabile.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    lilian
    mai 7 2014

    buna ziua. am si eu o intrebare, daca un cunoscut din canada imi cumpara o motocicleta an fabricatie 2006 de 1500 cc la pretul de 4500 de dolari canadieni si o aduce in tara gratis. pe mine cati lei ma va costa vama si toate costurile

Scrie un comentariu