22 Octombrie, 2019

Despre şomaj, cu implicaţii privind munca în străinătate

Atragem atenţia asupra reglementărilor care privesc asigurările şi drepturile de şomaj legat de libera circulaţie în spaţiul comunitar, în principal. Reglementările se regăsesc în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul oficial nr. 103/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Asiguraţi

Potrivit art. 18 din lege, asiguraţii pot fi cetăţeni români care lucrează în străinătate, în condiţiile legii. Dispoziţia este reluată în articolul 20 unde se precizează că cetăţenii români care lucrează în străinătate se pot asigura în sistemul asigurărilor de şomaj, în condiţiile legii.

Contractul de şomaj

Începând din data de 27 iulie 2013, prin efectul legii de completare nr. 250/2013, persoanele care sunt supuse legislaţiei de asigurări sociale din România în condiţiile prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene sau de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, având angajator care nu are sediul social ori reprezentanţa pe teritoriul României, se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj, cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii, în condiţiile în care sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi nu au statut de pensionar, conform legii.

Venitul lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la alin. (1) al art. 221 din care am citat,  şi la care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cota stabilită de lege pentru persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Plata drepturilor de şomaj

Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj se acoperă, între altele, cheltuieli privind:

  • plata indemnizaţiilor de şomaj, precum şi a prestaţiilor de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din Islanda, Norvegia, Lichtenstein şi Elveţia, în condiţiile prezentei legi şi ale dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene (în forma actuală, dispoziţia este în vigoare de la 27 iulie 2013, în temeiul aceleaiaşi legi de modificare);
  • prestaţiile de şomaj plătite de instituţiile competente în materie de şomaj din statele membre ale Uniunii Europene în primele 3 luni sau, după caz, 5 luni de indemnizare şi a căror rambursare este solicitată Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în calitatea sa de organism de legătură pentru plata prestaţiilor de şomaj, stabilite în temeiul dispoziţiilor instrumentelor juridice europene de către instituţiile competente, în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Stagiu de cotizare

Constituie stagiu de cotizare, perioadele în care angajaţii sau, după caz, şi angajatorii au datorat contribuţii de asigurări pentru şomaj în sistemul asigurărilor pentru şomaj în România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. În forma actuală, dispoziţiile din art. 37 sunt în vigoare de la 28 februarie 2011, prin efectul modificărilor aduse de O.U.G. nr. 17/2011.

Transferul drepturilor de şomaj

În vigoare de la 27 iulie 2013, reglementările cuprinse în art. 37 alin. (2) prevăd că drepturile cuvenite în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România se pot transfera în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte. Indemnizaţiile de şomaj aferente drepturilor de şomaj pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Indemnizaţii menţinute în plată

Indemnizaţiile de şomaj cuvenite în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România pot fi menţinute în plată pe perioada în care persoana se deplasează pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi pe teritoriul Elveţiei, pentru a căuta un loc de muncă în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj, prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene sau, după caz, de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene. Reglementarea este în vigoare, în această formă, cu începere de la 27 iulie 2013.

Şi reciproc, prestaţiile de şomaj aferente drepturilor stabilite de instituţiile competente în materie de şomaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi menţinute în plată în România, în condiţiile dispoziţiilor referitoare la prestaţia de şomaj, prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene, precum şi ale măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări comunitare. Dispoziţia se aplică începând cu data de 14 ocombrie 2008, astfel cum a fost introdusă în art. 34 alin. (5) din lege prin O.U.G. nr. 126/2008.

Suspendarea indemnizaţiei de şomaj

Suspendarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc la data obţinerii autorizării pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj, la cererea persoanei care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Elveţia pentru a căuta un loc de muncă şi doreşte să îşi menţină plata indemnizaţiei de şomaj, conform prevederilor legale, pe o perioadă de maximum 3 luni sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa. În forma actuală, reglementarea este prevăzută la lit. d) alin. (1) a art. 45 şi este în vigoare începând cu 22 octombrie 2013.

De asemenea, se suspendă indemnizaţia de şomaj la data plecării din ţară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei, în situaţia în care plata indemnizaţiei de şomaj nu se suspendă în condiţiile pe care le-am menţionat anterior. Şi această prevedere este în vigoare începând cu 22.10.2013, astfel cum a fost introdusă în art. 45 la litera j) a alineatului (1).

Repunerea în plată

Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile alin. (1) lit. d) a articolului 45, se face, după caz, astfel:

  • de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Uniunii Europene, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene;
  • de la data stabilită conform reglementărilor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării, în situaţia în care persoanei îi sunt incidente dispoziţiile referitoare la prestaţia de şomaj prevăzute de reglementările europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi măsurile adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementări europene sau, după caz, 6 luni, cu aprobarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are, după caz, domiciliul sau reşedinţa.

Repunerea în plată, după suspendarea în condiţiile art. 45 alin. (1) lit. j), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu