20 Februarie, 2018

Despre Programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”

Camera Deputaţilor a adoptat în cadrul şedinţei de plen, cu 183 de voturi „pentru”, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.

Programul guvernamental are ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit.

Programul are un caracter multianual, pe perioada 2011-2013, şi urmăreşte încurajarea şi stimularea dezvoltării I.M.M.-urilor, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 de lei pe I.M.M. pe an, cu dobândă parţial subvenţionată.

Acesta mai urmăreşte garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an, în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului.

Criteriile, aplicate la data aprobării creditului, care certifică eligibilitatea I.M.M.-urilor în cadrul programului, sunt date de următoarele aspecte:

* întreprinderile nu se află în dificultate în sensul punctului 9 din Comunicarea Comisie – Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2 din octombrie 2004;

*  în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanţa fiind integral recuperată;

* nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţia de credit parteneră;

* suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul IMMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;

* nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare;

* nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi;

* împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

* prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale pentru cel puţin 40% din valoarea creditului;

* respectă prevederile referitoare la utilizarea sumelor trase din linia de credit, acestea putând fi utilizate numai pentru:

- cheltuielile privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;

- cheltuielile privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii;

- cheltuielile privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;

- alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;

- cheltuielile cu salariile şi alte cheltuieli asimilate;

- plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- alte costuri de operare

Bugetul total maxim al subvenţiei acordate în cadrul programului pentru perioada de implementare 2011-2013 este de 165.000 de lei. Cuantumul anual al subvenţiei se stabileşte prin normele metodologice ale actului normativ, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinaţie.

Astfel, creditul se acordă cu următoarele facilităţi:

- dobândă parţial subvenţionată – subvenţia acordată IMM-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin A.I.P.P.I.M.M., în cuantum de maxim 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată;

- garanţii în numele şi în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M. în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă condiţiile Programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.

Garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit.

Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat, este de maximum 1 an de la data acordării liniei de credit.

Sursa: Camera Deputaţilor

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu