20 Iunie, 2018

Despre parteneriatul public-public şi alte modificări la achiziţiile publice

Tipul de parteneriat public-public a fost introdus în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, prin recenta Lege nr.279/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 872 din 9 decembrie a.c., pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Reamintim că O.U.G. nr. 34/2006 a fost aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, parteneriatul public-public este acceptat pentru derularea în comun a unui proiect de către două ori mai multe entităţi publice naţionale şi/sau internaţionale. Drept urmare, actul normativ a suferit modificări pentru reglementarea acestei forme de parteneriat.

Autoritatea contractantă poate consta din tipuri de asociere extinse, constituite de una sau mai multe autorităţi contractante dintre:

- oricare organism al statuluiautoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

- oricare organism, altul decât unul dintre cele de mai sus, cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre situaţiile prevăzute expres prin art.8  din ordonanţa de urgenţă;

- oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. contractele sectoriale (apă, energie, transport, poştă), atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

- oricare subiect de drept, altul decât cele de până aici, care desfăşoară una sau mai multe dintre contractele sectoriale , în baza unui drept special sau exclusiv care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane, afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate. Dreptul special sau exclusiv trebuie să fie acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Derularea unui proiect în cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din domeniul achiziţiilor publice.

Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii ori lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ. Remarcăm renunţarea la precizarea anterioară potrivit căreia documentul justificativ se consideră a fi contract de achiziţie publică, iar autoritatea contractantă avea numai obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice.

Praguri. Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât:

- 125.000 euro pentru contractul de furnizare;

- 125.000 euro pentru contractul de servicii;

- 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări.

Prin excepţie, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri (licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte) , după caz, numai în circumstanţe specifice, respectiv:

- sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită; aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză;

- cazurile, prevăzute de art.110 alin.(1), în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

- cazurile, prevăzute de art.122, în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

*

Semnalăm, succint, alte modificări la O.U.G. nr.34/2006 şi care privesc:

obligaţiile ANRMAP referitoare la evaluarea de conformitate aplicabilă din domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare, precum şi obligaţiile legate de informarea autorităţii contractante în termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP.

obligaţia autorităţii contractante de a solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului, atunci când este obligatorie publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare.

interdicţia ca un operator economic să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca terţ susţinător în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.”

obligaţia ANRMAP de a verifica fiecare anunţ de intenţie/participare transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice de 125.000 euro pentru contractul de furnizare, 125.000 euro pentru contractul de servicii, 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări;

excluderea din procedura de atribuire a ofertantului/candidatului/ofertantului  asociat/subcontractantului/terţului susţinător care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale;

● modificarea unora din condiţiile, prevăzute prin art.122, în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

cerinţele care trebuie să fie precizate, conform principiului transparenţei, în cadrul invitaţiei/anunţului de participare, în cazul în care autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi;

● obligaţia autorităţii contractante de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie, precum şi nivelul cerinţelor minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească;

● obligaţia ofertantului sau a candidatului de a dovedi susţinerea de care beneficiază, în cazul în care îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, situaţie în care, de regulă, trebuie prezentat un angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate;

● condiţiile în care este declarată câştigătoare oferta în cazul aplicării criteriului “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”;

● acceptarea, într-un contract de achiziţie publică, exclusiv a cesionării creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial;

● situaţiile în care autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;

● condiţiile în care autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului sectorial;

● produse oroginare din ţări terţe: în cazul în care ofertele prezentate în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de furnizare conţin produse originare din ţări terţe cu care Uniunea Europeană nu a încheiat niciun acord într-un cadru multilateral sau bilateral care să asigure accesul efectiv al entităţilor comunitare la pieţele acestor ţări terţe, aceste oferte pot fi respinse dacă proporţia produselor originare din ţările terţe depăşeşte 50% din valoarea totală a produselor care constituie oferta (inclusiv programele de calculator utilizate în echipamentele pentru reţele de telecomunicaţii).

● soluţionarea contestaţiilor: obligaţiile autorităţii contractante şi ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; sumele care sunt reţinute contestatorului, din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului, în măsura în care Consiliul respinge contestaţia ca nefondată;

● soluţionarea contestaţiilor în instanţa de judecată;

● contravenţii şi sancţiuni.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu