22 August, 2017

Despre organizarea şi desfăşurarea adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari

În cadrul seriei de articole referitoare la constituirea unei asociaţii de proprietari, vă prezentăm în cele ce urmează informaţiile legislative care vizează organizarea şi desfăşurarea adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari, conform reglementărilor legislative prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996 modificată prin Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi în Statutul asociaţiei de proprietari, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 338 bis din 1997.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea de constituire proprietarii se convoacă prin afişare într-un loc vizibil.

Adunarea de constituire a asociaţiei de proprietari este legal întrunită dacă sunt jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul unui condominiu.

Hotărârea privind înfiinţarea asociaţiei de proprietari poate fi luată cu votul a cel puţin două treimi din numărul proprietarilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul proprietarilor locuinţelor şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din cadrul clădirii, scării sau tronsonului respectiv, după caz.

Dacă nu este întrunit cvorumul, o nouă convocare va avea loc după cel puţin 10 zile de la data primei întâlniri. La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.

Acordul proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează într-un proces-verbal întocmit în două exemplare originale, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Procesul-verbal constituie anexă la acordul de asociere.

Proprietarii îşi dau consimţământul, de regulă, în adunarea de constituire; în cazul proprietarilor absenţi consimţământul poate fi exprimat prin simpla semnare a procesului-verbal, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc adunarea de constituire.

În cazul în care vreun proprietar nu poate semna se va consemna că acesta şi-a dat consimţământul şi se face menţiune despre cauza acestei imposibilităţi.

Acordul de asociere se redactează pe baza procesului-verbal al adunării de constituire şi va cuprinde numele, prenumele şi domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietăţii potrivit actului de proprietate, după caz, respectiv contractului de vânzare-cumpărare, contractului de construire şi procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb sau contractului de donaţie, enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietatea comună şi cota-parte din proprietatea comună ce revine fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea de constituire şi care nu şi-au dat consimţământul în condiţiile arătate se face la cererea acestora, prin înscrierea datelor într-un act adiţional la acordul de asociere, încheiat cu proprietarul interesat, fără alte formalităţi.

În cadrul adunării generale se vor lua decizii cu privire la:

- stabilirea numelui şi sediului asociaţiei de proprietari;

- semnarea acordului de asociere şi adoptarea statutului asociaţiei de proprietari;

- alegerea comitetului executiv, a prezidiului şi a comisiei de cenzori;

- elaborarea procesului-verbal de constituire a asociaţiei de proprietari.

În vederea înregistrării asociaţiei de proprietari la judecătorie, pentru dobândirea personalităţii juridice, în prealabil, fiecare proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă trebuie să-şi transcrie actele care constituie titlu de proprietate sau, acolo unde există carte funciară, să fie înscrisă întreaga proprietate asupra clădirii.

În adunarea de constituire se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de proprietari, în care se vor cuprinde precizări cu privire la:

- denumirea, forma juridică, sediul, durata de funcţionare ale asociaţiei de proprietari;

- scopul şi obiectul de activitate ale asociaţiei de proprietari;

- mijloace materiale şi băneşti de care poate dispune asociaţia de proprietari; venituri şi cheltuieli;

- membrii asociaţiei de proprietari, drepturile şi obligaţiile acestora;

- structura organizatorică, modul de funcţionare, managementul asociaţiei de proprietari;

- repartizarea cheltuielilor asociaţiei de proprietari;

- condiţiile în care se dizolvă asociaţia de proprietari;

- dispoziţii finale, modalitatea de rezolvare a litigiilor, relaţii contractuale, penalizări, dacă adunarea generală a proprietarilor a adoptat sistemul propriu de penalizări, în condiţiile legii.

Cererea de acordare a personalităţii juridice, împreună cu copiile de pe procesul-verbal al adunării de constituire, de pe acordul de asociere şi de pe statutul asociaţiei de proprietari, se depun de persoana împuternicită de proprietarii asociaţi la organul financiar local în a cărui circumscripţie teritorială se află clădirea.

În cadrul adunării de constituire a asociaţiei de proprietari, în baza statutului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv şi o comisie de cenzori şi vor hotărî numărul membrilor acestora, precum şi durata mandatelor lor.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu